เว็บลิงค์ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | สมาชิก | แผนผังเว็บไซต์
ไทย | English
 
 
|
หน้าหลัก > เกี่ยวกับสถาบัน > ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา

 

ความเป็นมา
สถาบันไทย-เยอรมัน จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย และรัฐบาล สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถาบันเป็นหน่วยงานที่มี
ประสิทธิภาพในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงสู่ภาคอุตสาหกรรมไทยการดำเนินงานของสถาบันฯ มีลักษณะการบริหารงานเป็นอิสระ และอยู่นอกระบบการศึกษาภายใต้การดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรมโดยมีอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
มารองรับการดำเนินงาน
 
หลังจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งเมื่อเดือนกันยายน 2535 สถาบันฯ
เริ่มเปิดสำนักงานในปี 2538 จนกระทั่งเริ่มให้มีบริการฝึกอบรมแก่ภาคอุตสาหกรรม
ครั้งแรกในเดือนมกราคม 2541 ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา สถาบันฯ ได้เจริญเติบโต
อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
 
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและระบบการผลิตอัตโนมัติ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการผลิต (แม่พิมพ์ เครื่องจักรกล ชิ้นส่วน) ไทยให้เข้มแข็งในระดับสากล
 

พันธกิจ

  • พัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ เครื่องจักรกล และระบบการผลิตอัตโนมัติของประเทศให้แข่งขันได้กับต่างประเทศ
  • เป็นกลไกของรัฐในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนา ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการผลิต ด้านแม่พิมพ์ เครื่องจักรกล และเทคโนโลยีอัตโนมัติ
  • ยกระดับสถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการผลิตด้วยเทคโนโลยีแม่พิมพ์ เครื่องจักรกล เทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติ และการบริหารจัดการเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ
  • กระตุ้นและทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดมาตรฐานและรับรองมาตรฐานโรงงานและบุคคลในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ เครื่องจักรกล และระบบอัตโนมัติ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
  • เป็นศูนย์ข้อมูลเชิงลึกด้านอุตสาหกรรมแม่พิมพ์และระบบอัตโนมัติ
  • เชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตไทย
 
ค่านิยมองค์กร
  • ยึดความซื่อสัตย์และมีจรรยาบรรณ   (Integrity & Ethics)   
  • เน้นการทำงานเป็นทีม   (Teamwork)
  • เน้นลูกค้าเป็นสำคัญ   (Customer Focus) 
  • เน้นความเป็นมืออาชีพ   (Professional)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ชื่อหลักสูตร
สาขา
ตั้งแต่วันที่ -
  คอร์สอบรม สัมมนา
 
 
 
     
  ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน
  ชื่อผู้ใช้ : *  
  รหัสผ่าน : *
     
 
 
Magazine : UP TO DATE Jan - Jun 2017 : Issue 1
Publish : 12 JAN 2017

 
     
   
     
         
 
Follow US
On Twitter
On Facebook