วิศวกรไฟฟ้า - วิศวกร - ชลบุรี,

Careers at

วิศวกรไฟฟ้า

JOIN US


วิศวกรไฟฟ้า

category : วิศวกร  |  700/1, ชลบุรี  |  Posted on Nov 21, 2018 ← Back

Job Description

  • เพศชาย/หญิง
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็คทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ / แมคคาทรอนิกส์ / วิศวกรรมอุตสาหการ / การผลิต
  • สามารถ Coding ภาษา C, C++, C#, JAVA, PHP, PYTRON
  • กระตือรือร้น/ซื่อสัตย์/มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

Openings


Requirements:


How to Apply

If you want to apply, please click at below button.Job Summary