วิศวกร (ประจำศูนย์กรุงเทพฯ) - วิศวกร - กรุงเทพฯ,

Careers at

วิศวกร (ประจำศูนย์กรุงเทพฯ)

JOIN US


วิศวกร (ประจำศูนย์กรุงเทพฯ)

category : วิศวกร  |  86/6 , กรุงเทพฯ  |  Posted on Dec 12, 2018 ← Back

Job Description

  • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์/ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์/อุตสาหการ/การผลิตหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถ Coding ภาษา C,C++,C#,JAVAPHP,PYTRON
  • สามารถใช้โปรแกรมออกแบบ เขียนแบบทางวิศวกรรมได้
  • มีความรู้ ความเข้าใจด้านกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ
  • มีความกระตือรือร้น-ซื่อสัตย์ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • สามารถจัดการงานได้หลากหลายในเวลาเดียวกัน

Openings


Requirements:


How to Apply

If you want to apply, please click at below button.Job Summary