โปรแกรมเมอร์ - โปรแกรมเมอร์ - ชลบุรี,

Careers at

โปรแกรมเมอร์

Programmer

JOIN US


โปรแกรมเมอร์

category : โปรแกรมเมอร์  |  700/1 อมตะซิตี้ ชลบุรี, ชลบุรี  |  Posted on May 15, 2019 ← Back

Job Description

เพศ : ชาย / หญิง
อายุ : 25 ปีขึ้นไป
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาด้านคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ทักษะพื้นฐาน 
: มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบ Application อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
: มีความสามารถในการเขียน Application ด้วย PHP, ASP.Net / HTML / HTML5 / CSS / Jquery / Ajax / Java Script / Bootstrap ได้เป็นอย่างดี
: มีความเข้าใจในระบบ Database SQL, MySQL, SQL Server, PostgreSQL
: มีความรู้ และศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ๆ หรือมีความรู้เกี่ยวกับ OOP-Programming, MVC
: มีประสบการณ์ในการใช้ Framework ต่างๆ ในการพัฒนาระบบ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
: มีประสบการณ์ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมสำหรับอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือทั้ง Android, IOS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
: มีความสามารถใช้งานโปรแกรมด้านการออกแบบ เช่น Photoshop, Illustrator, Flash ฯลฯ จะ  ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
: มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบพัฒนาโปรแกรม และเข้าใจสิ่งต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
: มีความรับผิดชอบ และความกระตือรือร้นในการทำงาน
: มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน และสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
ประสบการณ์ : มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. พัฒนาระบบ Application เพื่อสนับสนุนการทำงานด้านต่างๆ ภายในบริษัท 
2. พัฒนาระบบ Application เพื่อรองรับการทำงานบน Platform ต่างๆ
3. หน้าที่รับผิดชอบการกำหนดรูปแบบ หรือ Concept ของเว็บไซต์ เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารพิจารณาในการดำเนินการจัดทำ
4. ศึกษาปัญหาของผู้ใช้งานเกี่ยวกับความต้องการใช้งานโปรแกรม และนำมาวิเคราะห์ และออกแบบระบบเพื่อนำไปพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนการทำงานด้านต่างๆ

Openings


Requirements:


How to Apply

If you want to apply, please click at below button.Job Summary