วิศวกรเทคโนโลยีหุ่นยนต์ - วิศวกร - ชลบุรี,

Careers at

วิศวกรเทคโนโลยีหุ่นยนต์

JOIN US


วิศวกรเทคโนโลยีหุ่นยนต์

category : วิศวกร  |  700/1, ชลบุรี  |  Posted on Dec 12, 2018 ← Back

Job Description

  • เพศชาย/หญิง  อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/อุตาสหการ/แมคคาทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบอัตโนมัติ/หุ่นยนต์ 2 ปีขึ้นไป
  • มีใจรักในการถ่ายทอดความรู้

Openings


Requirements:


How to Apply

If you want to apply, please click at below button.Job Summary