เว็บลิงค์ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | สมาชิก | แผนผังเว็บไซต์
ไทย | English
 
 
|
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร - ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วม กิจกรรมสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแห่งอนาคต

เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแห่งอนาคต

กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต พื้นที่กรุงเทพ ฯ และปริมณฑล และจังหวัดชลบุรี

ภายใต้โครงการสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแห่งอนาคต

 
ความเป็นมาของกิจกรรม
สถาบันไทย – เยอรมัน ได้รับมอบหมายจาก กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ขับเคลื่อนนโยบายคลัสเตอร์ เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมที่เข้มแข็ง และมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพโดยการนำเทคโนโลยีการผลิต และการจัดการสมัยใหม่ ที่สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 และ วิสัยทัศน์ไทยแลนด์ 4.0 ของประเทศ  มาใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มคลัสเตอร์  โดยมุ่งเน้นการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต ในสาขาชิ้นส่วนยานยนต์  สาขาชิ้นส่วนความแม่นยำสูง  สาขาเครื่องมือเครื่องจักรอัตโนมัติ และสาขาระบบการผลิตอัตโนมัติ เพื่อให้เครือข่ายคลัสเตอร์ที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถรองรับการลงทุนของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ตามนโยบายการลงทุนของรัฐบาล ช่วยให้อุตสาหกรรมไทยทั้งระบบเติบโตอย่างมีแบบแผนและสอดรับกับนโยบายอุตสาหกรรม 4.0
 
วัตถุประสงค์
1.เพื่อสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายคลัสเตอร์ ในการพัฒนาศักยภาพหรือการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์  เพื่อให้มีขีดความสามารถในการรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
2.เพื่อสร้างความเข้มแข็งของต้นน้ำ กลางน้ำ  และปลายน้ำ (Value Chain) นำไปสู่การสร้างฐานรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
 
กลุ่มเป้าหมาย/คุณสมบัติ
กลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต สาขาชิ้นส่วนยานยนต์ สาขาชิ้นส่วนความแม่นยำสูง  สาขาเครื่องมือเครื่องจักรอัตโนมัติ และสาขาระบบการผลิตอัตโนติ จำนวน 2 กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มละ 20 กิจการ รวม 40 กิจการ
 
สิ่งที่จะได้รับ
1.ได้รับการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้วยการใช้เทคโนโลยี หรือระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่
2.ส่งเสริมให้เกิดความแข้มแข็งภายในกลุ่มอุตสาหกรรม เกิดการเชื่อมโยงและความร่วมมือภายในห่วงโซ่
อุปทาน (Value Chain) ในกลุ่มอุตสาหกรรม
 
ระยะเวลาดำเนินการ
มกราคม 2561 – กรกฎาคม 2561
 
สนใจติดต่อสอบถาม/สมัครเข้าร่วมกิจกรรม : นายบริชาติ ชุ่มชูจันทร์ / นายธีรศักดิ์   เอี่ยมศรี 
แผนกพัฒนาอุตสาหกรรมและให้คำปรึกษาแนะนำ ศูนย์บำรุงรักษาและการจัดการอุตสาหกรรม สถาบันไทย-เยอรมัน           
โทร.0-3893-0100 ต่อ 1704 
 
 
ชื่อหลักสูตร
สาขา
ตั้งแต่วันที่ -
  คอร์สอบรม สัมมนา
 
 
 
     
  ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน
  ชื่อผู้ใช้ : *  
  รหัสผ่าน : *
     
 
 
Magazine : UP TO DATE Jan - Jun 2017 : Issue 1
Publish : 12 JAN 2017

 
     
   
     
         
 
Follow US
On Twitter
On Facebook