Web Link | Jobs | Contact us | Member | Site Map
ไทย | English
 
 
|
Home > News > Public Relation
News - Public Relation
1
2
3
ขอเชิญร่วมสัมมนา นวัตกรรมการขึ้นรูปชิ้นงานฉีดพลาสติกเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0

 

โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ สาขาการผลิตเครื่องมือแพทย์

 

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเสนอโครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน ประจำปี 2562

 

ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการนำเข้าและผลักดันสู่ตลาด AEC ประจำปี 2562

 

CBM DAY 12 th

 

ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมเชิงพานิชย์ในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

 

ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมพัฒนา Startup ด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

 

ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมระบบอัจฉริยะเฝ้าติดตามและตรวจสอบดูแลการทำงานของเครื่องจักร

 

ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญของศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และฐานข้อมูลผู้พัฒนาระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์

 

รับสมัครสถานประกอบการโรงงานผลิตแม่พิมพ์เข้าร่วม โครงการขยายผลการพัฒนาสถานประกอบการให้ได้มาตรฐาน ปี 2562

 

1
2
3
 
Course name
Branch
Start date -
  Course Seminar
 
 
 
     
  Registration Forgot password
  Username : *  
  Password : *
     
 
 
Magazine : UP TO DATE Jan - Jun 2017 : Issue 1
Publish : 12 JAN 2017