เว็บลิงค์ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | สมาชิก | แผนผังเว็บไซต์
ไทย | English
 
 
|
หน้าหลัก > โครงการและกิจกรรม > โครงการเพื่อสังคม
โครงการและกิจกรรม - โครงการเพื่อสังคม
โครงการผลิตช่างเทคนิคแก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส รุ่นที่ 12 (TGI-CSR-12)
โครงการผลิตช่างเทคนิคแก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส รุ่นที่ 12 ปี 2560

โครงการผลิตช่างเทคนิคแก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส รุ่นที่ 12 ปี 2560

ความเป็นมาของโครงการ

สถาบันไทย-เยอรมัน เป็นองค์กรที่อยู่ภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ กระทรวงอุตสาหกรรม ทาหน้าที่พัฒนาบุคลากรทางเทคนิคให้มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีการผลิต ซึ่งมีความต้องการสูงทั้งในปัจจุบันและอนาคต สถาบันฯ มีความพร้อมด้านบุคลากร สถานที่ และหลักสูตรที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริงและด้วยความพร้อมของสถาบันฯ จึงได้เล็งเห็นว่าบุคลากรทางด้านเทคนิคนั้นมีความจาเป็นอย่างยิ่งต่อภาคอุตสาหกรรม จึงได้ริเริ่มโครงการผลิตช่างเทคนิคแก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ขึ้นมาเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและภาคอุตสาหกรรมไทย
โดยโครงการผลิตช่างเทคนิคแก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสดังกล่าว ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ CSR (Corporate Social Responsibility) ของสถาบันฯซึ่งจะส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับผู้ที่ขาดโอกาสทางสังคม เช่น ผู้พิการทางร่างกาย แต่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ระดับหนึ่ง และมีความมุ่งมั่นที่จะประกอบอาชีพในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม หรือผู้ที่ยากจนขาดโอกาสในการศึกษาต่อให้มีโอกาสในการฝึกอบรมวิชาชีพและเป็นที่ยอมรับของภาคอุตสาหกรรมในการรับเข้าทางานเป็นช่างเทคนิคต่อไป นอกจากนี้ยังได้รับความสนใจและให้การสนับสนุนจากภาคเอกชน ทั้งการรับผู้เข้าฝึกอบรมไปฝึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการต่างๆ เพื่อช่วยพัฒนาส่งเสริมผู้เข้าฝึกอบรมให้มีความรู้ทักษะ พร้อมที่จะประกอบอาชีพต่อไป โดยสถาบันฯได้เริ่มดาเนินโครงการฯ ดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2549 โดยการฝึกอบรมจะเปิดอบรมปีละ 1 รุ่น จนถึงปัจจุบันที่สถาบันฯดาเนินโครงการดังกล่าวมาแล้วรวม 11 รุ่น

วัตถุประสงค์

  • เพิ่มโอกาสในการทางานอุตสาหกรรมแก่ผู้ขาดโอกาสทางสังคม
  • เพื่อเพิ่มบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางให้แก่ภาคอุตสาหกรรม

ประโยชน์สาหรับสถานประกอบการ

  • ได้บุคลากรที่มีสมรรถนะสูงทางด้านเทคโนโลยี มีนิสัยอุตสาหกรรมที่ดี และสามารถทางานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพเข้าทางาน
  • เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ

เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมโครงการ

  • สถานประกอบการส่งใบสมัครและเอกสารแนบมายังสถาบันฯ
  • สถานประกอบการต้องรับผิดชอบค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พักให้กับผู้ฝึกอบรมในระหว่างการฝึกงาน ณ สถานประกอบการเป็นระยะเวลา 4 เดือน ได้ (ไม่สามารถจองตัวผู้ฝึกอบรมได้ก่อน)

ลักษณะการฝึกอบรม

  • ฝึกอบรมที่สถาบันไทย-เยอรมันจานวน 8 เดือน เพื่อเพิ่มทักษะทางเทคโนโลยีโดยเน้นการปฏิบัติจริง สร้างนิสัยอุตสาหกรรมที่ดี รู้จักการทางานเป็นทีมและความปลอดภัยในการทางาน
  • ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ (On the Job Training : OJT) จานวน 4 เดือน เพื่อให้เรียนรู้สภาพการทางานจริง สามารถใช้ทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งเป็นการสร้างการยอมรับของเพื่อนร่วมงานและองค์กร

กาหนดการฝึกอบรม 12 เดือน แบ่งเป็น

  • ฝึกอบรม ณ สถาบันฯ ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. – 27 ธ.ค. 2560 ( 8 เดือน )
  • ฝึกงาน ณ สถานประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค. – 30 เม.ย. 2561 ( 4 เดือน )

Download เอกสารรายละเอียด กรุณาคลิก

ชื่อหลักสูตร
สาขา
ตั้งแต่วันที่ -
  คอร์สอบรม สัมมนา
 
 
 
     
  ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน
  ชื่อผู้ใช้ : *  
  รหัสผ่าน : *
     
 
 
Magazine : UP TO DATE Jan - Jun 2017 : Issue 1
Publish : 12 JAN 2017

 
     
   
     
         
 
Follow US
On Twitter
On Facebook