เว็บลิงค์ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | สมาชิก | แผนผังเว็บไซต์
ไทย | English
 
 
|
หน้าหลัก > โครงการและกิจกรรม > โครงการบริการให้กับภาครัฐ
โครงการและกิจกรรม - โครงการบริการให้กับภาครัฐ
โครงการยกระดับขีดความสามารถอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ 2553-2557 (MDC-2011)
เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทยให้มีศักยภาพในการออกแบบ และผลิตแม่พิมพ์ที่มีความเที่ยงตรง และความซับซ้อนสูงด้วยคุณภาพเป็นที่ยอมรับ สามารถรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ

 

ความเป็นมาของโครงการ
อุตสาหกรรมแม่พิมพ์จำเป็นต้องได้รับการยกระดับสู่เทคโนโลยีขั้นสูง โดยบุคลากรที่มีความสามารถในการทำแม่พิมพ์ที่มีความ
ซับซ้อนและแม่นยำสูงซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับความต้องการแม่พิมพ์
แบบใหม่ของอุตสาหกรรมปลายน้ำ การพัฒนาต่อยอดและสร้างรากฐานที่เริ่มไว้ให้เข้มแข็งจะเป็นการนำไปสู่ความยั่งยืน
ของอุตสาหกรรมนี้ต่อไปได้

โครงการยกระดับขีดความสามารถอุตสาหกรรมแม่พิมพ์(2553-2557) จึงก่อตั้งขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีและการเพิ่มผลิตภาพให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น แผนงานและกิจกรรมจึงมุ่งไปที่การยกระดับความสามารถของบุคลากรให้มีทักษะและความสามารถทางเทคโนโลยีสูงขึ้น ควบคู่ไปกับการวัดสมรรถนะช่างแม่พิมพ์ และการสร้างเส้นทางความก้าวหน้าให้บุคลากรในสาขาวิชาชีพช่างแม่พิมพ์ อย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดการยอมรับและความยั่งยืน การเร่งรัดให้นำเทคโนโลยีทันสมัยมาช่วยในงานออกแบบ และสร้างแม่พิมพ์จำเป็นต้องส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงมากขึ้น รวมทั้งการทำวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ร่วมกับการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ที่มีความเที่ยงตรง และความซับซ้อนสูง

การพัฒนาโรงงานและผู้ประกอบการแม่พิมพ์ให้มีระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้การสร้างผู้ประกอบการ
แม่พิมพ์ให้เข้มแข็งได้เป็นอย่างดีการจัดทำระบบสารสนเทศและการเตือนภัยในส่วนของอุตสาหกรรมแม่พิมพ์เป็นกิจกรรม
ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและการส่งเสริมการลงทุน โครงการยกระดับขีดความสามารถอุตสาหกรรมแม่พิมพ์
(2553-2557) มุ่งเน้นการต่อยอดจากโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ (2547-2552) ที่สิ้นสุดลงด้วยการเจาะลึกในกลุ่ม
แม่พิมพ์ที่มีความซับซ้อน และแม่นยำสูงโดยการยกระดับช่างแม่พิมพ์ระดับสูง(T3ถึงT5) ให้มีความสามารถในระดับที่สูงขึ้น
ด้านการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ และจะมุ่งไปที่แม่พิมพ์ที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มสูงโดยใช้กลไกด้านการสร้างตลาด และการสร้าง
คลัสเตอร์เป็นเครื่องมือในการดำเนินโครงการ ส่วนในการดำเนินงานโครงการยังคงเป็นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน
ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ดังเช่น โครงการก่อนหน้าที่ประสบความสำเร็จด้วยดี ภายใต้แนวคิด
“มุ่งอุตสาหกรรมเป้าหมาย เจาะลึกเทคโนโลยี เติมส่วนขาด สร้างความยั่งยืน"

เป้าหมายของโครงการ
เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทยให้มีศักยภาพในการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ มีความเที่ยงตรงและความซับซ้อนสูงด้วยคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับ สามารถรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศอันได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
อุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมพลาสติกและภาชนะบรรจุภัณฑ์ ด้วยการยกระดับความสามารถ
ของบุคลากรและเทคโนโลยีให้ก้าวทันกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีทัดเทียมประเทศอุตสาหกรรม และรักษาไว้
ซึ่งความเป็นศูนย์กลางการลงทุนในภูมิภาค เป้าหมายสุดท้ายของโครงการ คือการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์
เพื่อมุ่งไปสู่ความเข้มแข็ง และความยั่งยืนนั่นหมายความว่า อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทยจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
สามารถพึ่งพาตนเองได้ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการสนับสนุนจากภาครัฐมากนัก การที่จะเป็นเช่นนี้ได้จำเป็นต้องกำหนดกลยุทธ์
เพื่อผลักดันให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้เข้าใจและมีส่วนร่วมบูรณาการ ในการกำหนดกระบวนการพัฒนารวมถึงการปรับตัว
ให้สอดรับกับสภาพแวดล้อม

วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อยกระดับความสามารถของบุคลากรให้มีทักษะและความสามารถในด้านเทคโนโลยีแม่พิมพ์สูงขึ้น
และมีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับของอุตสาหกรรม
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการทำวิจัยประยุกต์ร่วมกันระหว่างนักวิชาการ และนักอุตสาหกรรม
ให้สามารถนำผลการวิจัยไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ได้
เพื่อให้เกิดการขยายการลงทุนทั้งในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและโอกาสในการแข่งขันให้กับสินค้าที่ผลิตในประเทศให้มากขึ้น

กระทรวงอุตสาหกรรมได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา 3 ด้าน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับเทคโนโลยีแม่พิมพ์ขั้นสูง
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การยกระดับความสามารถด้านเทคโนโลยีการผลิตแม่พิมพ์ ความเที่ยงตรงและความซับซ้อนสูง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างปัจจัยสนับสนุนที่เอื้อต่อการขยาย และพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ให้เข้มแข็งและยั่งยืน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ http://thaimould.com/

ชื่อหลักสูตร
สาขา
ตั้งแต่วันที่ -
  คอร์สอบรม สัมมนา
 
 
 
     
  ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน
  ชื่อผู้ใช้ : *  
  รหัสผ่าน : *
     
 
 
Magazine : UP TO DATE Jan - Jun 2017 : Issue 1
Publish : 12 JAN 2017

 
     
   
     
         
 
Follow US
On Twitter
On Facebook