11 หน่วยงานเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรมที่ร่วมขับเคลื่อนพันธกิจของประเทศไทยในยุคดิจิทัล | ข่าวสาร

11 หน่วยงานเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรมที่ร่วมขับเคลื่อนพันธกิจของประเทศไทยในยุคดิจิทัล

2019-03-18 02:45:00 Asia/Bangkok
สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม มีมานานกว่า 20 ปี ทุกสถาบันจัดตั้งขึ้นตามมติ ครม. แต่ละสถาบันมีพันธกิจแตกต่างกัน  โดยมีเจตนารมณ์ของการจัดตั้งเพื่อเป็นหน่วยงานเฉพาะทาง และเป็นกลไกของกระทรวงอุตสาหกรรมในการส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 

ที่ผ่านมา สถาบันเครือข่ายฯ เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมในหลายด้าน ทั้งการสนับสนุนการกำหนดนโยบาย รวมถึงการดำเนินงานในภาคปฏิบัติเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
โดยสถาบันเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม จำนวน 11 สถาบัน ประกอบด้วย
1. สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (สพช.)
2. สถาบันไทย-เยอรมัน (สทย.)
3. สถาบันอาหาร (สอห.)
4. สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (สสท.)
5. สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)
6. สถาบันยานยนต์ (สสย.)
7. สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (สฟอ.)
8. สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สพว.)
9. สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย (สลท.)
10. สถาบันพลาสติก (สพต.)
11. สถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทย (สกส.)

ทั้งนี้ ทางสถาบันเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรมได้มีการจัดทำ โลโก้ เพื่อสร้างการรับรู้ของสถาบันเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม ต่อสาธารณชน  โดยมีความหมายดังนี้
   
 
    

สถาบันไทย-เยอรมัน จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย และรัฐบาล สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถาบันเป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงสู่ภาคอุตสาหกรรมไทยการดำเนินงานของสถาบันฯ มีลักษณะการบริหารงานเป็นอิสระ และอยู่นอกระบบการศึกษาเป็นหนึ่งในสถาบันเครือข่ายภายใต้การดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรมโดยมีอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิมารองรับการดำเนินงาน

Comments

ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after has been disabled.

News Categoties