“Technology Roadmap” อีกหนึ่งก้าวสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และดิจิทัล | ข่าวสาร

“Technology Roadmap” อีกหนึ่งก้าวสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และดิจิทัล

2020-10-01 09:12:00 Asia/Bangkok

วันนี้ (1 ต.ค.63) นางสาวพะเยาว์ คำมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ให้เกียรติในการกล่าวเปิดงาน ประชุมระดมสมองเพื่อจัดทำหรือทบทวนต่อยอดแผนที่เทคโนโลยีนำทาง (Technology Roadmap) สำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และดิจิทัล โครงการศึกษาแนวทางการยกระดับผลิตภาพและสร้างคุณค่า (Value Creation) ของภาคเศรษฐกิจไทย ด้วยหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และดิจิทัล  เป็นโครงการที่มาขับเคลื่อนมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชน นำโดย กระทรวงอุตสาหกรรม , สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, สถาบันไทย-เยอรมัน, Center of Robotics Excellence (CoRE), สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยมหิดล
ในการนี้ได้มีปาฐกถาพิเศษ “แนวโน้มและทิศทางของ Automation & Robotics ของประเทศไทยในอนาคต”  โดย ดร.ประพิณ อภินรเศรษฐ์ นายกสมาคมกลุ่มผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย (TARA) และ คุณนรากร ราชพลสิทธิ์ รองนายกสมาคมกลุ่มผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย (TARA) 


การประชุมระดมสมองในครั้งนี้เกิดจากทางนักวิจัยจากโครงการ Value Creation ได้ดำเนินการจัดทำร่างแผนที่นำทางเทคโนโลยี (Technology Roadmap) เพื่อนำเสนอในที่ประชุม โดยได้เชิญตัวแทนจากฝั่ง Demand Side คือ ผู้ประกอบการจากกลุ่มอุตสาหกรรมที่สำคัญ เช่น อุตสาหกรรมไฟฟ้า, อุตสาหกรรมยานยนต์, อุตสาหกรรมอาหาร, อุตสาหกรรมการเกษตร และ อุตสาหกรรมการแพทย์ เป็นต้น อีกทั้ง ผู้ประกอบการ SI, Center of Robotics Excellence (CoRE) และเครือข่าย เป้าหมายเพื่อให้ได้ แผนที่นำทางเทคโนโลยี (Technology Roadmap) ที่กลั่นกรองจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และนำไปสู่การกำหนดยุทธศาสตร์และแผนงานขับเคลื่อนที่นำทางเทคโนโลยี เพื่อยกระดับและสร้างมูลค่า (Value Creation) ของภาคอุตสาหกรรมไทยให้เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และดิจิทัลของไทย

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่  Facebook : TGI Thai-German Institute     

Comments

ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after has been disabled.

News Categoties