TGI เคียงข้างอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ เดินหน้าจัด Focus Group "แนวโน้มการปรับตัวและความอยู่รอดของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแม่พิมพ์หลังวิกฤต COVID-19" | ข่าวสาร

TGI เคียงข้างอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ เดินหน้าจัด Focus Group "แนวโน้มการปรับตัวและความอยู่รอดของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแม่พิมพ์หลังวิกฤต COVID-19"

2020-10-02 02:06:00 Asia/Bangkok
วันนี้ (2 ต.ค. 63) สถาบันไทย-เยอรมัน นำโดย นายสินธู อู่เงิน ผู้อำนวยการศูนย์แม่พิม์และเครื่องมือกล และ คุณฐานิตย์ จันทรวิเศษ ร่วมจัด Focus Group ในหัวข้อ "แนวโน้มการปรับตัวและความอยู่รอดของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแม่พิมพ์หลังวิกฤต COVID-19" โดยได้รวบรวม ผู้เชี่ยวชาญ, ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมแม่พิมพ์, สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย, ภาคการศึกษา และภาครัฐ เพื่อร่วมรับฟังรับฟังความคิดเห็นและสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีเกี่ยวข้องของอุตสาหกรรมแม่พิมพ์นี้ เป้าหมายเพื่อให้ทราบถึงผลกระทบจากวิกฤต Covid-19, การปรับตัวของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแม่พิมพ์, มุมมองด้านการปรับตัวไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ต่อความอยู่รอดของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ตลอดจนถึงความต้องการรับการสนับสนุนจากทางภาครัฐ 


ทางสถาบันไทย-เยอรมัน และผู้จัด ได้ตระหนักถึงการ Disruption ทางด้านเทคโนโลยี และทางด้านการปรับตัวตามวิถีขีวิตใหม่ที่เกิดจากวิกฤต Covid-19 ที่มีผลต่อความอยู่รอดทางธุรกิจของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อสรุปจาก Focus Group นี้ จะเป็นแรงกระเพื่อมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทยต่อไป


ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่  Facebook : TGI Thai-German Institute     
diefocus groupmould

Comments

ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after has been disabled.