โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมสู่ความเป็นโรงงานอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตตามแนวทาง อุตสาหกรรม 4.0 (ปี 2564) | ข่าวสาร

โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมสู่ความเป็นโรงงานอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตตามแนวทาง อุตสาหกรรม 4.0 (ปี 2564)

2020-11-30 01:25:00 Asia/Bangkok
โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมสู่ความเป็นโรงงานอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตตามแนวทาง อุตสาหกรรม 4.0 (ปี 2564)
กิจกรรมของโครงการ
1.ยกระดับความสามารถของสถานประกอบการสู่ความเป็นโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory)
จำนวน 20 กิจการ
2.พัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการให้มีความรู้เกี่ยวกับโรงงานอัจฉริยะ(Smart Factory) และการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Al) - 10 วัน/รุ่น
จำนวน 60 คน
3.พัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ให้บริการด้านการสร้าง ประกอบติดตั้งและบูรณาการระบบดิจิทัลสำหรับโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory SystemIntegrator: SSI) - 25 วัน/รุ่น
จำนวน 24 คน


ดาวน์โหลดรายละเอียดกิจกรรมและใบสมัครได้ที่     

Comments

ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after has been disabled.

News Categoties