การรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย Made in Thailand : MiT [ข่าวฝากประชาสัมพันธ์] | ข่าวสาร

การรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย Made in Thailand : MiT [ข่าวฝากประชาสัมพันธ์]

2021-01-21 01:40:00 Asia/Bangkok
สิ้นสุดการรอคอย++ กับโอกาสการเข้าสู่ช่องทางการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ !!!!! กับแต้มต่อสินค้า Made in Thailand

การรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย [Made in Thailand : MiT]
ตามประกาศกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563 (ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 ธันวาคม 2563) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ผลิตในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของพัสดุที่จะใช้ ที่ได้ขึ้นบัญชีรายชื่อไว้กับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สินค้า Made in Thailand คืออะไร
  • สินค้าที่ทำการผลิตในประเทศไทย จากโรงงานหรือธุรกิจที่มีการจดทะเบียน มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ที่ถูกต้องชัดเจนในประเทศไทย
  • มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยหลักเกณฑ์การคำนวณมูลค่าสินค้าของ MiT คิดตามหลัก ASEAN CONTENT
  • สินค้า Made in Thailand หรืออักษรย่อ MiT จะได้รับเอกสารรับรองหรือเครื่องหมายที่ ส.อ.ท. ออกให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้แสดงคุณสมบัติสินค้า Made in Thailand หรือ MiT กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประโยชน์ของการได้รับการรับรอง Made in Thailand
  • สิทธิประโยชน์จากการให้แต้มต่อของภาครัฐ ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ผลิตในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของพัสดุที่จะใช้
  • สินค้าได้รับความน่าเชื่อถือมากขึ้นจากคู่ค้า / ผู้บริโภค
  • สร้างโอกาสในการขยายการค้าไปยังต่างประเทศที่นิยมสินค้าไทยได้มากขึ้น
  • สิทธิประโยชน์อื่นๆ ในอนาคต

การออกใบรับรอง Made in Thailand
  • 1 ใบรับรองต่อ 1 SKU-ผลิตภัณฑ์
  • ใบรับรองมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่อนุมัติงาน
  • อัตราค่าบริการ 100 บาทต่อใบ

ผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่     

-----------------------------------
เปิดให้ยื่นขอใบรับรอง ตั้งแต่ 20 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ผ่านช่องทาง     
-----------------------------------

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สายงานมาตรฐานอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ 02-345-1100 หรือ 02-345-1010

Comments

ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after has been disabled.

News Categoties