โครงการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง | News & Event

โครงการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง

2019-03-19 02:15:00 Asia/Bangkok

สถาบันไทย-เยอรมัน ร่วมกับกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง

ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วม โครงการ Process Transfer.pdf

Comments

There are no comments

Posting comments after has been disabled.

News Categoties