ผลพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | News & Event

ผลพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

2020-05-29 06:21:00 Asia/Bangkok
ตามที่ สถาบันไทย-เยอรมันเป็นหน่วยงานบริหารจัดโครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน ประจำปี 2563  โดยการสนับสนุนงบประมาณากสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมโดยได้เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อนำเข้าพิจารณาคัดเลือกให้ทุนสนับสนุนดำเนินการ นั้น

บัดนี้ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว สถาบันฯ จึงขอประกาศผลการคัดเลือกให้ทุกท่านทราบ โดยมีรายชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ และหน่วยงาน ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกับหนังสือประกาศฉบับนี้  โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสถาบันฯ จะมีหนังสือส่งไปยังท่านอย่างเป็นทางการเพื่อยืนยันการดำเนินงานต่อไป

Comments

There are no comments

Posting comments after has been disabled.

News Categoties