Blog

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา การเพิ่มประสิทธิภาพการติดตั้งแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติกตามแนวทางลีน รองรับอุตสาหกรรม 4.0

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 - 15.00 น. 
สถาบันไทย-เยอรมัน นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี

เชิญเข้าร่วมสัมมนา "การจัดการระบบอัตโนมัติ (Smart Technology) ที่ใช้ IoT ใน Smart Farming เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของการผลิตและบริการของระดับชุมชน"

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ศูนย์ AIC สุพรรณบูรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เขต 2
 

ข่าวดี SME!! TGI เปิดให้บริการแล้วในระบบ BDS

ขอเชิญ SME เข้าร่วมโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS ปีงบประมาณ 2565
อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาให้แก่ผู้ประกอบการ SME แบบร่วมจ่าย (co-payment) ในสัดส่วนร้อยละ50 - 80 ตามขนาดของธุรกิจ

TGI จับมือ แอดวานซ์เทค คอร์ปอเรชั่น พัฒนาด้าน Smart Factory

วันที่ 8 มีนาคม 2565 ณ สถาบันไทย-เยอรมัน

ประกาศสถาบันไทย-เยอรมันที่ 4/2565 เรื่อง ผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงการ

เรื่อง  ผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงการ
โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การเพิ่มทักษะการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติก"

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 ณ สถาบันไทย-เยอรมัน (ศูนย์ชลบุรี)
รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่านเท่านั้น!
ในราคาสุดพิเศษเพียง 1,500 บาท!!!
 

ประกาศสถาบันไทย-เยอรมันที่ 3/2565 เรื่อง ผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงการ

เรื่อง  ผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงการ
​โครงการพัฒนาระบบอัตโนมัติ/สมาร์ทเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การเพิ่มทักษะการตรวจสอบและบำรุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติกระบบ Hot Runner"

วันที่ : วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565 
เวลา : 09.00 - 16.00 น. 
สถานที่ :  สถาบันไทย-เยอรมัน ศูนย์ชลบุรี

Categoties