เกี่ยวกับเรา

History

The Thai-German Institute

สถาบันไทย-เยอรมัน จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย และรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถาบันเป็นหน่วยงานที่มี ประสิทธิภาพในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงสู่ภาคอุตสาหกรรมไทยการดำเนินงานของสถาบันฯ มีลักษณะการบริหารงานเป็นอิสระ และอยู่นอกระบบการศึกษาภายใต้การดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรมโดยมีอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิมารองรับการดำเนินงาน

หลังจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งเมื่อเดือนกันยายน 2535 สถาบันฯ เริ่มเปิดสำนักงานในปี 2538 จนกระทั่งเริ่มให้มีบริการฝึกอบรมแก่ภาคอุตสาหกรรม ครั้งแรกในเดือนมกราคม 2541 ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา สถาบันฯ ได้เจริญเติบโต อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

 

Vision

เป็นองค์กรนำในการเพิ่มผลิตภาพของอุตสาหกรรมเป้าหมาย ด้วยการยกระดับเทคโนโลยี 

นวัตกรรมและบุคลากร  ด้านระบบอัตโนมัติ และหุ่นยนต์ รวมทั้งเครื่องจักรกลและแม่พิมพ์ ให้สามารถแข่งขันได้ในยุคอุตสาหกรรม 4.0

 

Mission

  • ​เป็นกลไกของรัฐในการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ ด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ รวมทั้งเครื่องจักรกลและแม่พิมพ์​
  • ​ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (Change Agent)
  • ​สนับสนุนข้อมูลเพื่อการวางนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (Industrial Intelligence Unit)
  • ​เป็นศูนย์เชี่ยวชาญ (Center of Excellence : CoE) ด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ เครื่องจักรกลและแม่พิมพ์
  • ​เป็นศูนย์พัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0

Shared Values

  • T = Teamwork
  • G = Good Governance
  • I = Innovation
  • S = Skills & Service Mind