บทความดี ๆ จาก Smart Moulding Magazine Issue 4 | ข่าวสาร

บทความดี ๆ จาก Smart Moulding Magazine Issue 4

2021-05-27 08:24:00 Asia/Bangkok
สามารถติดตามบทความดี ๆ จาก Smart Moulding Magazine Issue 4 
โดยทางสถาบันฯ ร่วมส่งบทความ เช่น 

- ความท้าทายของการพัฒนากำลังคนเพื่อยกระดับสู่อุตสาหกรรม 4.0 
โดย อ.สมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันฯ
- การปรับปรุงกระบวนการผลิตสู่ Smart Factory 
โดย อ.บุญลือ บุญคง
- Low cost lean automation ระบบอัตโนมัติต้นทุนต่ำตามแนวลีน 
โดย อ.สุจิณ พวงมาลัย 

Comments

ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after has been disabled.

News Categoties