วิเคราะห์ความเสียหาย

ประเภทบริการ
- บริการทดสอบและสอบเทียบ

บริการ
- วิเคราะห์ความเสียหาย

ขอบเขตงาน
- วิเคราะห์ความเสียหายโลหะ และ อโลหะ รวมถึงพลาสติก และงานเคลือบผิวต่างๆ

Highlight
- วิเคราะห์เชิงลึกพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำวิธีการแก้ไขโดยผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุและกระบวนการ

หมายเหตุ
- ความรวดเร็วและระยะเวลาในการวิเคราะห์แปรผันตามความยากของชิ้นงานนั้นๆ