ระบบการจัดการโรงงานอัจฉริยะ

ประเภทบริการ
- ออกแบบและสร้างระบบอัตโนมัติ

บริการ
- ระบบการจัดการโรงงานอัจฉริยะ

ขอบเขตงาน
- วางระบบ Smart Factory ให้คำปรึกษา

Highlight
- การเชื่อมโยงข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ