วิเคราะห์สภาพน้ำมัน

ประเภทบริการ
- บริหารทดสอบ/สอบเทียบ

บริการ
- วิเคราะห์สภาพน้ำมัน

ขอบเขตงาน
- บริการตรวจสอบสภาพน้ำมันเพื่อหาสาเหตุสิ่งผิดปกติ เพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมกับการให้คำแนะนำเพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรยาวนาน

Highlight
N/A

หมายเหตุ
N/A