ออกแบบและผลิตชิ้นงาน
ออกแบบ ผลิตชิ้นงานและเครื่องจักร
บำรุงรักษาเครื่องจักร
บำรุงรักษาเครื่องจักร
ออกแบบและสร้างระบบอัตโนมัติ
บริการออกแบบและสร้างระบบอัตโนมัติ
บริการรับรองประสิทธิภาพเครื่องจักรที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI
     เป็นสถาบันที่เชื่อถือได้และสามารถเป็นผู้รับรองประสิทธิภาพ เครื่องจักรเก่าตามประกาศของ BOI ที่ ป.2/2546 เรื่องหลัก เกณฑ์การพิจารณาอนุมัตินำเข้าเครื่องจักรเก่าใช้แล้วเข้ามาใช้ใน โครงการที่ได้รับการส่งเสริม โดยทีมงานมืออาชีพที่มากความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ในการตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องจักรมากกว่า 15 ปี ครอบคลุมไปยังหลากหลายสาขาอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศ
     สถาบันเป็นเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม และมีวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรหลักในการยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0” โดยให้บริการทางด้านฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง สู่อุตสาหกรรมไทยรวมทั้งการให้บริการด้านอื่นๆ ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ขององค์กร ซึ่งหนึ่งในบริการคือ “การรับรองประสิทธิภาพเครื่องจักรให้กับ สถานประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริม การลงทุน (BOI)” โดยสถาบันฯ เข้าดำเนินการตรวจสอบและออกเอกสาร รับรองประสิทธิภาพ เครื่องจักรที่ครอบคลุมรายละเอียดสำคัญ 7 ประการ ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ตามหลักเกณฑ์การพิจารณา อนุมัตินำเข้าเครื่องจักรเก่าใช้แล้วมาใช้ในโครงการที่ได้รับการส่งเสริม

1. สถานภาพของการปรับปรุงซ่อมแซม หรือผลการวิเคราะห์อายุการใช้งานที่เหลืออยู่ (Re-Condition Status or Residual Life Evaluation Result)
2. ปีที่ผลิต (Year of Manufacturing)
3. ผลทดสอบการเดินเครื่อง (Test Run Result)
4. รายงานการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรฐาน ความปลอดภัย (Emission and Safety Report)
5. การใช้พลังงานของเครื่องจักร (Energy Consumption)
6. ราคาประเมินของเครื่องจักร (Machine Evaluation Price)
7. รายงานการตรวจสอบ วันที่ และสถานที่ทำการตรวจสอบ (Inspection Report, Date and Place Inspection)

อ่านเพิ่มเติม ดาวโหลดไฟล์
บริการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรและแม่พิมพ์
• บริการผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆ และชิ้นส่วนเครื่องจักร
• บริการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องจักร 5 แกน
• บริการผลิตแม่พิมพ์พลาสติกและแม่พิมพ์โลหะ
• บริการในราคาประหยัด เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย
• รับประกันคุณภาพของงาน
อ่านเพิ่มเติม ดาวโหลดไฟล์
บริการรับออกแบบและผลิตแม่พิมพ์
     ให้บริการด้านการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกและแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่มีความเที่ยงตรงสูง และให้ความสำคัญกับการออกแบบ และผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ เราผลิตแม่พิมพ์ในราคาสมเหตุผล เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย เราควบคุณภาพการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ให้มีความเที่ยงตรงและแม่นยำ ตรวจสอบและทดลองแม่พิมพ์ก่อนการส่งมอบ เราส่งมอบแม่พิมพ์ตรงเวลา เพื่อให้ได้แม่พิมพ์ทันใช้งาน เรารับประกันคุณภาพของแม่พิมพ์ และพร้อมให้คำปรึกษา เพื่อให้ได้คุณภาพชิ้นงานตามความต้องการ เรามีบริการที่หลากหลาย เช่น
1. รับออกแบบแม่พิมพ์ชิ้นงานตาม Drawing ทั้งแบบ 3D และ 2D
2. รับวิเคราะห์การออกแบบด้วย Software CAE
3. รับออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ฉีด Micro
4. รับออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
5. รับออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
6. รับแก้ไข ซ่อมแซมแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกและแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

อ่านเพิ่มเติม ดาวโหลดไฟล์
บริการให้คำปรึกษาและทำ CNC Retrofit
     ให้บริการรับทำและให้คำปรึกษาในการทำรีโทรฟิตเครื่องจักร CNC (CNC machine retrofit) เพื่อฟื้นฟูสภาพเครื่องจักร CNC เก่าที่มีอยู่ ให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเครื่องใหม่ มีขีดความสามารถในการผลิตสูงขึ้น ลดค่าใช้จ่ายสำหรับการลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่ทดแทน และลดต้นทุนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรหลังการรีโทรฟิต รวมถึงจะทำให้เครื่องจักรเก่าเข้าถึงความสามารถใหม่ๆ ของเทคโนโลยีได้ เช่น IIoT, CAD/CAM หรือ Smart machining เราให้บริการในราคาประหยัด เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย เรารับประกันคุณภาพของเครื่องจักรหลังการรีโทรฟิต พร้อมตรวจสอบความเที่ยงตรงด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย

อ่านเพิ่มเติม ดาวโหลดไฟล์
บริการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)
     • รับออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) โดยการคิดค้น วางแผน เสนอแนะแนวทางในการสร้างสรรค์ (Creativity) และพัฒนา (development) สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ให้มีประโยชน์ใช้สอย และ ความงามที่เหมาะสมขึ้น โดยการกระทำให้เกิดรูปแบบ ที่มองเห็นได้
     • บริการวิศวกรรมย้อนรอย (Reverse Engineering) เป็นกระบวนการพัฒนาโดยใช้การวิเคราะห์สืบกลับไปจากต้นแบบที่มีอยู่เดิม มีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากชิ้นงานต้นแบบอย่างเป็นระบบ
     • ผลิตชิ้นงานต้นแบบ (Prototype) จากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ วัสดุพลาสติก Polylactic Acid (PLA)
     • บริการในราคาประหยัด เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย
     • รับประกันคุณภาพของงาน

อ่านเพิ่มเติม ดาวโหลดไฟล์
บริการออกแบบและสร้าง Jig & Fixture
     • บริการให้คำปรึกษาด้านออกแบบ Jig & Fixture ตาม concept
     • ผลิต Jig & Fixture ตามแบบงานสำหรับ Machining Fixture
     • บริการในราคาประหยัด เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย
     • รับประกันคุณภาพของงาน

อ่านเพิ่มเติม ดาวโหลดไฟล์
บริการให้คำปรึกษาด้านลงทุนระบบอัติโนมัติและหุ่นยนต์
     บริการให้คำปรึกษาและอบรมในการจัดทำเอกสารเพื่อขอรับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ตามมาตรการยกระดับอุตสาหกรรม (Smart and Sustainable Industry) โดยการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ระบบอัตโนมัติ และหุ่นยนต์
     • ให้คำปรึกษา
     • จัดทำเอกสาร

     บริการให้คำปรึกษาและตรวจรับรองเครื่องจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามโครงการลงทุนในระบบอัตโนมัติ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๔๒๑)
     • ให้คำปรึกษา
     • จัดทำเอกสารใบคำขอ
     • ตรวจรับรอง

     บริการให้คำปรึกษาและการจัดทำเอกสารเพื่อขออนุมัติโครงการและขึ้นทะเบียนรายการชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นอากรนำเข้าชิ้นส่วนอุปกรณ์ตามประกาศกรมศุลการกรที่ 55/2564 (มาตรา 12)
     • ให้คำปรึกษา
     • จัดทำเอกสาร
     • ตรวจรับรองใน Platform ร่วมกับสถาบันไฟฟ้า

อ่านเพิ่มเติม ดาวโหลดไฟล์
บริการให้คำปรึกษา ด้านบำรุงรักษาเครื่องจักร
     บริการให้คำปรึกษาด้านบำรุงรักษาเครื่องจักร ซึ่งจะมีการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักร เพื่อการซ่อมแซมหรือปรับแก้ที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพกับเครื่องจักรสูงสุด บริการต่างๆ ประกอบไปด้วย
     • งานติดตั้งระบบตรวจสอบเครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง โดยประยุกต์ตัวแปรที่สำคัญ เพื่อป้องกันการเสียหายนอกแผน
     • ตรวจสอบสภาพความเสียหายของชิ้นส่วนเครื่องจักรเพื่อหาสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหาย เครื่องจักรต้องไม่เสียหายซ้ำซ้อนโดยสาเหตุเดิม
     • งานตรวจสอบวิเคราะห์โดยเทคโนโลยีกล้องภาพถ่ายความร้อน
     • งานวิเคราะห์และตรวจติดตามสภาพเครื่องจักรโดยเทคโนโลยีวิเคราะห์ความสั่นสะเทือน
     • งานถ่วงสมดุลเครื่องจักร
     • ตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องจักร โดยนำผลการวิเคราะห์พฤติกรรมจริงที่เกิดขึ้นของเครื่องจักร โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองจากสถาบันนานาชาติ
     • ระบบเฝ้าติดตามและตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร (Machine Online Monitoring System)

อ่านเพิ่มเติม ดาวโหลดไฟล์
ออกแบบระบบอัตโนมัติและเครื่องจักร
     • พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต
     • วิเคราะห์กระบวนการผลิตเพื่อหาจุดที่เป็นคอขวด
     • ออกแบบเครื่องระบบอัตโนมัติที่คุ้มค่าในการลงทุน
     • การวิเคราะห์ทางการเงินเพื่อเลือกการลงทุนที่คุ้มค่าและเหมาะสม

     • ออกแบบเครื่องจักรตามความต้องการของลูกค้า
     • Simulation การทำงานของเครื่องจักร

     • PLC, SCADA Communication
     • Work cell Robot Smart Factory system
     • Enterprise Resource Planning (ERP)
     • Plant simulation
     • Real-Time Monitoring System
     • HMI design and PLC Programmin
     • IoT Training Kit Design and Development

อ่านเพิ่มเติม ดาวโหลดไฟล์
บริการออกแบบและติดตั้งระบบ Machine Monitoring
     ศูนย์เทคโนโลยีแม่พิมพ์และเครื่องมือกล ให้บริการรับออกแบบและติดตั้งระบบ Machine monitoring กับเครื่องจักร เช่น เครื่อง CNC เครื่องปั๊มโลหะ เครื่องฉีดพลาสติก และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องจักร เพื่อติดตามและบันทึกสถานะการผลิตของเครื่องจักร วัดประสิทธิผลการผลิตโดยรวมของเครื่องจักร สามารถตรวจสอบและแจ้งเตือนทันทีเมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้นกับเครื่องจักร ทำให้รับรู้ถึงต้นเหตุและแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ลดการผลิตที่มีปัญหา ลดเวลาที่เสียไปเนื่องจากปัญหาการผลิต และเพิ่มผลผลิต โดยแสดงผลแบบ Real time ผ่านระบบ IoT นอกจากนี้ ข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมมาจะช่วยให้สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมและสภาพการทำงานของเครื่องจักรได้ เช่น แนวโน้มการเสียหาย หรือความผิดปกติต่างๆ เพื่อทำนายปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และแก้ไขได้ก่อนที่จะเกิดความเสียหายรุนแรง ให้บริการในราคาประหยัด เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย เรารับประกันคุณภาพของงาน

อ่านเพิ่มเติม ดาวโหลดไฟล์
บริการออกแบบละผลิตสื่อการเรียนการสอน
     บริการออกแบบและผลิตสื่อการเรียนการสอนเพื่อใช้ในการเรียนรู้ หรือ ใช้ในการสอน
     • บริการออกแบบ Training RoadMap ตลอดจน หลักสูตร หัวข้อ เนื้อหา และโครงสร้างของสื่อการฝึกอบรม ให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน
     • บริการออกแบบชุดทดลองหรือชุดจำลองที่ใช้เป็นสื่อในการฝึกอบรม

     • บริการผลิต VDO และสื่อการเรียนการสอน ที่ใช้เป็นสื่อการสอน แบบ E-Learning
     • บริการผลิตชุดทดลองหรือชุดจำลองเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน


อ่านเพิ่มเติม ดาวโหลดไฟล์
บริการตรวจวัดขนาดชิ้นงานด้วยเครื่อง CMM (Coordinate Measuring Machine)
     • บริการวัดขนาดของชิ้นงานตามแบบด้วยเครื่อง CMM Accuracy +/-0.003 mm
     • บริการตรวจวัดความถูกต้องและความเที่ยงตรงของเครื่องจักร CNC

อ่านเพิ่มเติม ดาวโหลดไฟล์

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44