สถาบันไทย-เยอรมัน

Certification & Testing Center

บริการอุตสาหกรรม

ดาวน์โหลดใบขอรับบริการ
ตรวจสถานะงานบริการทดสอบ
ค่าบริการทดสอบวัสดุ

บริการรวดเร็ว

มีความรวดเร็วในการให้บริการ

มีความน่าเชื่อถือ

น่าเชื่อถือและสามารถรับรองประสิทธิภาพได้

พร้อมให้คำปรึกษา

วิเคราะห์เชิงลึกพร้อมให้คำปรึกษา


บริการทดสอบและวิเคราะห์วัสดุ
     บริการทดสอบและวิเคราะห์วัสดุ คุณสมบัติเชิงกล (Mechanical Properties)  คุณสมบัติทางเคมี (Chemical Properties) คุณสมบัติทางฟิสิกส์ (Physical Properties) โดยผู้เชี่ยวชาญ มืออาชีพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2017 พร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านการทดสอบวัสดุ และตีความผลและวิเคราะห์ความเสียหาย รวมถึงแนวทางปรับปรุงแก้ไขและการพัฒนากระบวนการ

- Tensile Test (1-100Tons)
- Hardness Test
- Salt spray Test / X-Cut / Tape Test
- SEM & EDS Test
- Cleanliness Test
- SOC , RoHs Test
- FTIR Test
- Macro Structure Test
- Grain Flow Test (Fiber Flow)
- XRD / XRF Test
- Inclusion Test
- Oil and Lubricant Analysis Testing
- Pencil Hardness Test / Cross cut Test
- X-Ray 2D,3D CT Scan
- PT, MT, UT Test
- Compression Test
- Impact Test (Izod, Charpy)
- Humidity Test
- CASS Test
- Micro Hardness Test (HV,HK)
- Bend Test
- Push in/out Test
- Micro Structure Test (50-1,000X)
- Break Test
- Coating Thickness & Hardness Test
- Grain Size Analysis
- Adhesive Coating Test
- Shear Test
- Pull out Test
-Spectro OES Test (Fe,Al,Cu,Ti,Zn,N,OBase)
- Heat Resistance Test
- Torque Test
- Peeling Test
- Coating Mass Test
- Case Depth Test
- Through Thickness Test
- Phase Analysis Test
- Decarburizing Test


อ่านเพิ่มเติม ดาวโหลดไฟล์
บริการงานมาตรวิทยาและบริการงานตรวจสอบมิติ/สอบเทียบ
บริการฝึกอบรมงานวัดละเอียด มาตรวิทยาและการกำหนดขนาด-มิติ การตรวจสอบและสอบเทียบเครื่องจักรกล CNC, CMM ตามมาตรฐานสากล โดยผู้เชี่ยวชาญ มืออาชีพ พร้อมทั้งให้คำปรึกษา หรือออกแบบในงานวัดละเอียด ต่างๆ รวมถึงตีความผลรวมถึงแนวทางปรับปรุงแก้ไขและการพัฒนา

1. การตรวจสอบขนาดด้วยเวอร์เนียและไมโครมิเตอร์
2. การตรวจสอบขนาดด้วยไดอัลเกจ เกจวัดมุมและเกจบล็อก
3. การตรวจสอบขนาดด้วยเครื่องวัดสามแกน CMM
4. เทคนิคการตรวจสอบ GD&T ด้วยเครื่องมือวัดสามแกน CMM

1. ตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพ
2. มาตรวิทยาและการกำหนดขนาด-มิติ
3. ลดของเสียและการลดต้นทุนในกระบวนการ
4. การสอบเทียบ และการทวนสอบ
5. ระบบ Smart Inspection System
6. งานวิศวกรรมย้อนรอย
7. การสอบเทียบเครื่องซีเอ็นซี
8. การสอบเทียบเวอร์เนียร์ ไมโครมิเตอร์

• Roughness Tester
• Contour Tester
• Roundness Teste
• CMM Machine / CMM Arm
• Laser Scan
• Laser Interferometer and Ball Bar Calibration Set
• Small Tools Setงานทดสอบและรับรองบุคลากร
     นอกจากการให้บริการฝึกอบรม การให้คำปรึกษา และบริการอุตสาหกรรมแล้ว สถาบันยังดำเนินการในด้านการทดสอบและรับรองสมรรถนะบุคคล เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับกำลังคนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตามมาตรฐานวิชาชีพ ต่างๆ ดังนี้

- อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3,4,5
- อาชีพช่างควบคุมหุ่นยนต์ ระดับ 2, 3
- อาชีพช่างเทคนิคหุ่นยนต์ ระดับ 3, 4, 5
- อาชีพช่างเทคนิคระบบหุ่นยนต์ ระดับ 4, 5
- อาชีพนักบูรณาการระบบการผลิต ระดับ 3,4,5,6,7

- อาชีพช่างขัดเงาแม่พิมพ์ ระดับ 2,3,4
- อาชีพซ่อมบำรุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ระดับ 2,3,4
- อาชีพช่างซ่อมบำรุงรักษาแม่พิมพ์ปั้มโลหะ ระดับ 2,3,4
- อาชีพช่างตกแต่งผิวแม่พิมพ์ ระดับ 2,3
- อาชีพปรับประกอบแม่พิมพ์พลาสติก ระดับ 3,4
- อาชีพปรับประกอบแม่พิมพ์ปั้มโลหะ ระดับ 3,4
- อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ระดับ 2,3,4
- อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์แม่พิมพ์ปั้มโลหะ ระดับ 2,3,4
- อาชีพออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ระดับ 2,3,4
- อาชีพออกแบบแม่พิมพ์ปั้มโลหะ ระดับ 2,3,4
- อาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ ระดับ 2,3,4

- เชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1
- สาขาช่างเชื่อมทิก ระดับ 1
สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44