ระบบควบคุมไฮดรอลิกไฟฟ้าแบบวงจรปิด

21-HYD-28

Advanced
วัตถุประสงค์

  เพื่อให้มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับอุปกรณ์และ คุณลักษณะทางด้านระบบไฮดรอลิกไฟฟ้าแบบวงจรปิด  ในแง่ของการติดตั้ง การซ่อมบำรุง และปรับตั้งค่าพารามิเตอร์โดยสามารถเปรียบเทียบกับพรอปพอร์ชันนัลไฮดรอลิก ที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับลักษณะงานในอุตสาหกรรม

   

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรระบบควบคุมไฮดรอลิกไฟฟ้า (21-HYD-21) และหลักสูตรระบบควบคุมแบบพรอปพอร์ชันนัลไฮดรอลิก (21-HYD-24) หรือผู้ที่ปฏิบัติงานในด้านไฮดรอลิกไฟฟ้ามาแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรระบบควบคุมไฮดรอลิกไฟฟ้า (21-HYD-21) และหลักสูตรระบบควบคุมแบบพรอปพอร์ชันนัลไฮดรอลิก (21-HYD-24) หรือผู้ที่ปฏิบัติงานในด้านไฮดรอลิกไฟฟ้ามาแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1. Bosch  Rexroth  servo  hydraulic   3  ชุด

  2. Bosch  Rexroth  Proportional         3  ชุด

  3. Bosch  Rexroth  Test  box             3  ชุด

  4. PC & Bodiv software                     3  ชุด

  5. HAMEG  Osciloscope                    3  ชุด

เนื้อหาหลักสูตร

1. ความหมาย ข้อดี-ข้อเสีย และความแตกต่างระหว่าง Open Loop Electro -Hydraulic และ Closed loop Electro Hydraulic

2. หลักการของ Closed Loop Electro  Hydraulic  

    2.1    Block  Diagram

    2.2   คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ Closed Loop Electro Hydraulic

    2.3 คุณภาพของระบบควบคุม

3. โครงสร้าง, หลักการทำงาน และพฤติกรรมของ Proportional  valve และ  Servo  valve

4. การอ่าน  Bode  Diagram

5. โครงสร้างและฟังก์ชั่นที่สำคัญของ Analog Electronic Amplifier  Card

6. ความรู้เบื้องต้น  คุณสมบัติ  การปรับตั้ง และการเลือกใช้ตัวควบคุมแบบ  P, I, D, PI, PD  และ  PID

7. พารามิเตอร์ของตัวควบคุม (P,I,D)

8. อุปกรณ์วัดสัญญาณป้อนกลับ  (Feedback)

    8.1 Pressure  Transducer  

    8.2 Linear  Transducer 

    8.3 Tacho  generator Transducer 

9. คุณลักษณะการทำงานของเครื่องจักรตามแบบ 1st และ 2nd order

10. Closed  loop  position  control system

11. Closed loop  speed control system

12. Closed loop pressure control system

13. องค์ประกอบที่มีผลต่อความเสถียรภาพของการควบคุมระบบ

14. การซ่อมและบำรุงรักษา

15. การประยุกต์ใช้  Closed  loop  Hydraulic ในงานต่าง ๆ

ระยะเวลาการอบรม

4 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

9 คน

ค่าอบรม/ท่าน

14,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

14,000 ฿

สำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนระดับกลาง

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44