การตรวจสอบความแม่นยำและความถูกต้อง เครื่องจักรกล CNC

24-QAS-20

Intermediate
วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างความเข้าใจในค่าความแม่นยำและค่าความถูกต้องของเครื่องจักร CNC
  2. เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความเข้าใจในการตรวจรับเครื่องจักร CNC ตามมาตรฐานสากล

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  1.  จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปวช หรือเทียบเท่า
  2. มีความสามารถใช้เครื่องมือวัดพื้นฐาน Dial Gauge
  **รบกวนตรวจสอบว่าให้ตรงกันทั้ง 2 ภาษา

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1.  จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปวช หรือเทียบเท่า
  2. มีความสามารถใช้เครื่องมือวัดพื้นฐาน Dial Gauge
  **รบกวนตรวจสอบว่าให้ตรงกันทั้ง 2 ภาษา

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1. Laser interferometer XL-80C,Ball bar QC10
  2. Precision square, mandrel 
  3. Dial indicator, Caliper Checker
  4.     CNC Milling
  **รบกวนตรวจสอบว่าให้ตรงกันทั้ง 2 ภาษา

เนื้อหาหลักสูตร

1. หลักการทำงานของเครื่องจักร CNC และประเภทของเครื่อง CNC
2. การวิเคราะห์แหล่งความผิดพลาดของเครื่อง CNC                                                                             3. มาตรฐานการตรวจสอบเครื่องจักร ISO-230, BS 5.54, 5.55 Standard Test code for machicne tools Ex. test condition, test method.
4. อุปกรณ์มาตรฐานที่ใช้ในการตรวจสอบเครื่องจักร
5. Laser interferometer สำหรับงานตรวจสอบเครื่องจักร
6. ปฏิบัติงานตรวจสอบเครื่องจักรเช่น ความขนาน, ความฉาก, ความเบี่ยงเบนเมื่อหมุน ด้วยเครื่องมือวัดพื้นฐาน
7. ปฏิบัติงานตรวจสอบเครื่องจักรด้วยเครื่อง Laser interferometer   และ การปรับค่าชดเชยของความผิดพลาดของตำแหน่ง
8. ความไม่แน่นอนในการตรวจสอบเครื่องจักรด้วย  
การวิเคราะห์การรายงานผลการตรวจสอบเครื่องจักร 

ระยะเวลาการอบรม

2 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

12 คน

ค่าอบรม/ท่าน

7,500 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

7,500 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44