การควบคุมเครื่องกัด ซีเอ็นซี ระดับ 2

41-CNC-02

Intermediate
วัตถุประสงค์

  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถที่จะเขียนโปรแกรมที่ซับซ้อนได้, เข้าใจลักษณะทางเดิน Tool Path สำหรับงานกัดซีเอ็นซี โดยใช้ CAM, สามารถปฏิบัติงานกับเครื่องกัด CNC ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเลือกใช้เครื่องมือตัดได้ อย่างเหมาะสม

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  1. ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการควบคุมเครื่องกัด ซีเอ็นซี ระดับ 1 (41-CNC-01)

  2. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. สาขาช่างกลโรงงาน หรือเทคนิคการผลิต ที่มีประสบการณ์ในการใช้เครื่องกัด ซีเอ็นซี

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1. ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการควบคุมเครื่องกัด ซีเอ็นซี ระดับ 1 (41-CNC-01)

  2. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. สาขาช่างกลโรงงาน หรือเทคนิคการผลิต ที่มีประสบการณ์ในการใช้เครื่องกัด ซีเอ็นซี

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1. เครื่องกัด CNC 

เนื้อหาหลักสูตร

1. ทบทวนการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

2. เทคโนโลยีการตัดเฉือนสำหรับงานกัด

3. ลักษณะทางเดินของมีดกัด (Tool Path) สำหรับงานกัด 

CNC โดยใช้ CAM

4. การเลือกใช้น้ำมันตัด

5. การปฏิบัติงานกับเครื่องกัด CNC

6. การบำรุงรักษาและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน กับเครื่องกัด CNC

ระยะเวลาการอบรม

4 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

6 คน

ค่าอบรม/ท่าน

12,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

12,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44