การวางแผนและควบคุมการผลิตแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

42-TDT-71

Intermediate
วัตถุประสงค์

  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถ เข้าใจการจัดทำแผน การผลิตหลัก (Master Plan) และแผนการปฏิบัติการ (Action Plan) การควบคุมและการประเมินติดตามความ ก้าวหน้าของการผลิตแม่พิมพ์ รวมถึงการจัดทำแผนเร่งรัด (Recovery Plan) สำหรับกรณีเกิดงานล้าช้ากว่าเป้าหมาย และกิจนิสัย ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และความสามารถในการติดต่อประสานงาน

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  1. สำเร็จการศึกษาปวส.ด้านช่างแม่พิมพ์ ช่างกลโรงงาน เทคนิคการผลิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  2. มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ อย่างน้อย 2 ปี

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1. สำเร็จการศึกษาปวส.ด้านช่างแม่พิมพ์ ช่างกลโรงงาน เทคนิคการผลิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  2. มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ อย่างน้อย 2 ปี

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1.     เครื่องคอมพิวเตอร์

เนื้อหาหลักสูตร

1.  การจัดทำแผนงานผลิตแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

        - การบริหารการผลิตและการจัดทำแผนงานผลิตแม่พิมพ์

        - การจัดทำแผนปฏิบัติงานการผลิตแม่พิมพ์ (Action Plan)

      2.  การควบคุมและติดตามงานให้ได้ตามแผน

        - การควบคุมการผลิตและประเมินงาน

        - ปํญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข

        - การสรุปและรายงานผล

3.  การแก้ปัญหาเมื่องานเกิดล่าช้า

        - วิเคราะห์การส่งงานล่าช้า

        - การจัดทำแผนเร่งรัด

        - การกำหนดระยะห่างระหว่างรูเจาะกับขอบ Die Plate

4.  กิจนิสัยและการติดต่อประสานงาน

        - แบบกิจนิสัยที่สำคัญต่อความสำเร็จ

        - การติดต่อประสานงาน

ระยะเวลาการอบรม

2 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

15 คน

ค่าอบรม/ท่าน

7,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

7,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44