เทคนิคการวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุและการนำไปใช้

24-MEU-53

Advanced
วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการวิเคราะห์ความเสียหาย
  2. เพื่อให้ผู้เข้อบรมสามารถวิเคราะห์ความเสียหายได้
  3. เพื่อให้สามารถนำผลวิเคราะห์ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาจากการผลิตได้อย่างถูกต้อง
  4. เพื่อให้สามารถนำแนวทางที่แก้ไข สร้างเป็นมาตรฐานในการป้องกันได้อย่างเหมาะสม

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  1. ผู้จบการศึกษาระดับ ปวช. หรือสูงกว่า ด้านเครื่องกล หรือวัสดุวิศวกรรม

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1. ผู้จบการศึกษาระดับ ปวช. หรือสูงกว่า ด้านเครื่องกล หรือวัสดุวิศวกรรม

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  - กล้อง Light Micro Scope , Hardness Tester
  - อุปกรณ์เตรียมชิ้นงานอื่นๆ

เนื้อหาหลักสูตร

1. กลไกของความเสียหาย
- ความเสียหายด้วยแรงแบบคงที่
- ความเสียหายด้วยแรงแบบไม่คงที่
- ความเสียหายที่เกิดจากปัจจัยอื่นๆ
- ชนิดของความเสียหายในแบบต่างๆ
2. เทคนิคการวิเคราะห์ความเสียหาย
- หลักการวิเคราะห์ความเสียหาย
- เครื่องมือทดสอบต่างทั้งแบบทำลายและแบบไม่ทำลายในกระบวนการวิเคราะห์
- การประยุกต์ใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ความเสียหายที่เกิดขึ้น
- การตีความผลการวิเคราะห์กลับสู่กระบวนการผลิต
3. การประเมินอายุการใช้งานและแนวทางการป้องกัน
4. กรณีตัวอย่างในการวิเคราะห์ความเสียหาย

ระยะเวลาการอบรม

2 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

15 คน

ค่าอบรม/ท่าน

8,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

8,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44