เทคนิคการเลือกและการกำหนดการเคลือบผิวแข็ง (หลักสูตรออนไลน์)

24-MEU-41-OTN

Basic
วัตถุประสงค์

  1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจกลไกและปัจจัยของตัวแปรในการเ คลือบผิวด้วยเทคนิค PVD ทั้ง Arc Ion Plating และ Sputtering

  2.เพื่อเข้าใจหลักการ, เทคนิคและวิธีการเตรียมผิวงานรวมถึงการวางแผนงานที่สอด คล้องกับชนิดของวัสดุที่นำมาเคลือบ

  3.เพื่อเข้าใจชนิดของโครงสร้างของชั้นเคลือบและ สารเคลือบที่มีอิธิพลโดยตรงต่อคุณสมบัติทางกลโดยการควบ คุมตัวแปรของกระบวนการ

  4.เพื่อเข้าใจหลักการและเทคนิคการทดสอบชั้นเคลือบในแบบต่างๆ

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  ผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช. ขึ้นไปที่มีพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมเป็นอย่างดี หรือผู้ที่ทำงานด้านการเคลือบผิวด้วย PVD 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  ผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช. ขึ้นไปที่มีพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมเป็นอย่างดี หรือผู้ที่ทำงานด้านการเคลือบผิวด้วย PVD 

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1. ตัวอย่างงานเคลือบประเภทต่างๆ

เนื้อหาหลักสูตร

1. ความรู้เกี่ยวกับกลไกการเคลือบผิวแบบต่างๆ

2. ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆในแต่กระบวนการ

3. ปัจจัยของคุณภาพผิวต่อคุณสมบัติสารเคลือบ

4. อิทธิพลของความร้อนจากกระบวนการต่อสมบัตัทางกลและโครงสร้างจุลภาคของชิ้นงาน

5. อิทธิพลของชนิดสารเคลือบต่อคุณสมบัติทางกลของ สารเคลือบและผิวเชื่อมต่อ

6. เทคนิคการเลือกใช้สารเคลือบและการเตรียมผิวที่เหมาะสมใ นแต่ละลักษณะการใช้งาน

7. หลักการทดสอบชั้นผิวเคลือบ และเทคนิคต่างๆ

8. ปัจจัยของแรงและสภาพแวดล้อมภายนอกต่ออายุ การใช้งานของเครื่องมือตัดเฉือนและขึ้นรูป

9. การปรับปรุงคุณภาพและอายุการใช้งานของเครื่องมือตัดเฉือ นและขึ้นรูปที่ได้รับการเคลือบผิว

ระยะเวลาการอบรม

1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

30 คน

ค่าอบรม/ท่าน

3,500 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

3,500 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44