การบำรุงรักษาเครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติก

43-MOT-91

Basic
วัตถุประสงค์

  ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และสามารถ

  1. จำแนกส่วนประกอบของเครื่องฉีดได้อย่างถูกต้อง

  2. เข้าใจวิธีการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องฉีดได้อย่างถูกต้อง

  3. จัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องฉีดได้

  4. ปฏิบัติการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องฉีดได้อย่างถูกวิธีและปลอดภัย

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  1. มีความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวข้องกับกระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติก

  2. ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร การฉีดขึ้นรูปพลาสติก

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1. มีความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวข้องกับกระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติก

  2. ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร การฉีดขึ้นรูปพลาสติก

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  - เครื่องฉีด

  - อุปกรณ์ตรวจสอบ

เนื้อหาหลักสูตร

1. ส่วนประกอบและหลักการทำงานของเครื่องฉีด

2. หลักการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องฉีด

- ส่วนของระบบชุดขับเคลื่อน หรือ drive system (Electrical & Hydraulic)

- ส่วนของระบบปิด-เปิดแม่พิมพ์ หรือ Mould Clamping system

- ส่วนของระบบฉีด หรือ Injection system

- ส่วนของระบบความปลอดภัย หรือ Safety system

3. แผนการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องฉีด

   4. ปฏิบัติการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องฉีด

ระยะเวลาการอบรม

1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

12 คน

ค่าอบรม/ท่าน

3,500 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

3,500 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44