เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง เพื่อการยอมรับอย่างมีประสิทธิภาพ

Sampling technique for effective acceptance SM-0004

รายละเอียด

1. ต้นทุนคุณภาพในการผลิต/แนวคิดของการตรวจสอบคุณภาพ

2. ประเภทการตรวจสอบคุณภาพเพื่อการยอมรับ

3. ความหมายและหลักการของการชักตัวอย่าง

4. MIL-STD-105-E (ANSI/ASQ Z1.4-2003 (R2013) ) คืออะไร,ประเภทของแผน

         - แผนการชักสิ่งตัวอย่างเชิงเดียว

- แผนการชักสิ่งตัวอย่างเชิงคู่

- แผนการชักสิ่งตัวตัวอย่างหลายเชิง

- ความแตกต่างด้านปัจจัยการจัดการของแผนการชักตัวอย่างแต่ละประเภท

- ประเภทความเข้มงวด 3 ระดับของ MIL-STD-105-E (ANSI/ASQ Z1.4-2003 (R2013))       - กฎการสับเปลี่ยนระดับความเข้มงวด

- ขั้นตอนการตรวจสอบเพื่อเลือกแผนการสุ่ม

- Workshop

- การประเมินแผนการชักตัวอย่างจากเส้น OC

- Workshop

- วิธีการใช้แผน MIL-STD-105-E ในกระบวนการ

- ถาม-ตอบ

ประโยชน์ที่จะได้รับ

การควบคุมคุณภาพสำหรับการผลิตจำเป็นต้องมีการตรวจสินค้าในแต่ละขั้นตอน/กระบวนการ เพื่อตรวจสอบคุณภาพว่าอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ การตรวจสอบถือว่าเป็นต้นทุนคุณภาพชนิดหนึ่ง ซึ่งบริษัทต้องแบกรับภาระนี้ การลดปริมาณการตรวจสอบจึงเป็นหนทางหนึ่งในการลดค่าใช้จ่าย

หลักสูตร การสุ่มตัวอย่างตามมาตรฐาน MIL-STD-105E (ANSI/ASQ Z1.4-2003 (R2013) ) ออกแบบขึ้นมาเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในเทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับโดยระดับคุณภาพสินค้ายังคงเดิม และต้นทุนการตรวจสอบที่ต่ำลง โดยใช้ตาราง MIL-STD-105-E (ANSI/ASQ Z1.4-2003 (R2013) ) ในการทำงาน

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้จัดการ, วิศวกร, และผู้ที่สนใจที่เกี่ยวข้อง

วิธีการอบรม

การบรรยาย/กรณีศึกษา/ปฏิบัติ

ระยะเวลา/สถานที่
  • วันที่ เสาร์ 30 กรกฎาคม 2565 เวลา น. สถาบันไทย-เยอรมัน ศูนย์ชลบุรี
หัวข้อ

เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง เพื่อการยอมรับอย่างมีประสิทธิภาพ


วิทยากร
-

- ลงทะเบียนสัมมนา -ข้อมูลลูกค้า
ยอดรวมสุทธิ

ฟรี!

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44