พัฒนาทักษะการบริหารคน บริหารงาน สำหรับหัวหน้างาน

Develop human resource management skills for supervisors SM-0005

รายละเอียด

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นพัฒนาทักษะ เทคนิคที่จำเป็นสำหรับหัวหน้างาน ในการบริหารคน และบริหารงาน  เนื่องจากหัวหน้างานเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับพนักงานมากที่สุด หัวหน้างานต้องเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตน และพัฒนาทักษะที่จำเป็น อาทิ การสื่อสาร การวางแผนงาน การบริหารงานประจำวัน การสอนงาน การมอบหมาย ติดตามงาน  การประเมินผลงาน การสร้างแรงจูงใจ เพื่อให้เกิดผลงาน และความสัมพันธ์ที่ดี ได้รับการยอมรับ อันจะส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อองค์กรต่อไป

ประโยชน์ที่จะได้รับ

เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับหัวหน้างาน ด้านการบริหารคน การบริหารงาน และนำไปใช้บริหารลูกน้องได้อย่างมีหลักการ

เพื่อให้เกิดการยอมรับและจัดการปัญหาด้านคน และบริหารงานได้

เพื่อให้ทราบแนวทางการแก้ปัญหาด้านการบริหารคนและนำไปประยุกต์ใช้ได้

กลุ่มเป้าหมาย

หัวหน้างานระดับต้น ระดับกลาง ในองค์กรทั้งภาคผลิต และภาคบริการ

ผู้ที่เตรียมตัวเป็นหัวหน้างานในอนาคต

วิธีการอบรม

การบรรยาย และยกตัวอย่างจากประสบการณ์ของวิทยากร

ฝึกปฏิบัติ และกรณีศึกษา

ระยะเวลา/สถานที่
  • วันที่ ศุกร์ 29 กรกฎาคม 2565 เวลา น. ณ ห้องฝึกอบรม สถาบันไทย-เยอรมัน จ.ชลบุรี
หัวข้อ

• บทบาทและหน้าที่ของหัวหน้างาน

• ภาวะผู้นำและการสื่อสาร

• ทักษะการวางแผนงาน และการบริหารงานประจำวัน

• ทักษะการสอนงาน & พัฒนาลูกน้อง

• ทักษะการมอบหมาย ติดตามงาน ประเมินผลงาน และการสร้างแรงจูงใจ

• ปัญหาที่หัวหน้างานพบบ่อยและแนวทางแก้ไข

หมายเหตุ กำหนดการและหัวข้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเหมาะสม


วิทยากร
-

- ลงทะเบียนสัมมนา -ข้อมูลลูกค้า
ยอดรวมสุทธิ

200 ฿

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44