การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม : TPM

Multi-Effective Maintenance : TPM SM-0008

รายละเอียด

ในธุรกิจอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรเป็นหลักในการผลิตมักไม่ได้สนใจหาวิธีการใช้และบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง ผลที่ตามมา  ก็คือเครื่องจักรเสียบ่อย ต้องเสียเวลาซ่อมและเวลาการผลิต เครื่องจักรไม่มีสมรรถนะการทำงานที่ดี  ผลิตชิ้นงานออกมาไม่ได้คุณภาพและมาตรฐาน ทำให้เกิดการแก้ไขงาน การส่งมอบไม่ทันเวลา และต้นทุนที่สูงขึ้น ลูกค้าขาดความเชื่อมั่น และส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว เทคนิคที่สามารถช่วยทำให้เครื่องจักรเสียเป็นศูนย์ (ต้องเสียเวลาซ่อมและเวลาการผลิต เครื่องจักรไม่มีสมรรถนะการทำงานที่ดี ผลิตชิ้นงานออกมาไม่ได้คุณภาพและมาตรฐาน ทำให้เกิดการแก้ไขงานการส่งมอบไม่ทันเวลา และต้นทุนที่สูงขึ้น ลูกค้าขาดความเชื่อมั่นและส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวเทคนิคที่สามารถช่วยทำให้เครื่องจักรเสียเป็นศูนย์ (Zero Breakdown) เป็นเทคนิคการบำรุงรักษาที่เป็นความร่วมมือระหว่างพนักงานหน่วยซ่อมบำรุง และพนักงานหน่วยผลิตซึ่งถูกพัฒนาขึ้นในประเทศญี่ปุ่น และเป็นที่นิยมใช้ในประเทศต่างๆ คือการบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม ซึ่งสามารถทำให้ใช้เครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิผลและพนักงานหน่วยผลิตซึ่งถูกพัฒนาขึ้นในประเทศญี่ปุ่นและเป็นที่นิยมใช้ในประเทศต่างๆ คือการบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม ซึ่งสามารถทำให้ใช้เครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิผล  ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษาและผลิตสินค้าได้คุณภาพและปริมาณตามความต้องการของลูกค้า และเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างฝ่ายผลิตและฝ่ายซ่อมบำรุงอีกด้วยและเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างฝ่ายผลิตและฝ่ายซ่อมบำรุงอีกด้วย

ประโยชน์ที่จะได้รับ

·      เพื่อให้ทราบถึงพัฒนาการของการบำรุงรักษา และขั้นตอนการบำรุงรักษาทวีผล

·      เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบำรุงรักษาที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการผลิต

·      สามารถวางแผนและดำเนินการ TPM ได้อย่างเป็นขั้นตอน

·      เพื่อให้ทราบถึงวิธีการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง

·      เพื่อเสริมสร้างทักษะจากกรณีศึกษาจากโรงงานตัวอย่าง

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุง วิศวกรฝ่ายผลิต

วิธีการอบรม

การบรรยาย กรณีศึกษา และฝึกปฏิบัติ (Mini Workshop)

ระยะเวลา/สถานที่
  • วันที่ อาทิตย์ 31 กรกฎาคม 2565 - จันทร์ 1 สิงหาคม 2565 เวลา น. ณ ห้องฝึกอบรม สถาบันไทย-เยอรมัน จ.ชลบุรี
  • วันที่ จันทร์ 1 สิงหาคม 2565 เวลา น. ณ ห้องฝึกอบรม สถาบันไทย-เยอรมัน จ.ชลบุรี
หัวข้อ

• TPM : แนวคิดและความสำคัญ

ชนิดของการบำรุงรักษา

การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (TPM)

• 12 ขั้นตอน และ 8 เสาหลักในการทำกิจกรรม TPM

ความสูญเสียหลักของเครื่องจักร (6 Big Losses)

การวัดประสิทธิผลของ TPM (OEE)

เสาหลักการปรับปรุงเพื่อลดความสูญเสีย (Focus Improvement)

เสาเหลักการบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)

เสาหลักการบำรุงรักษาเชิงวางแผน (Planned Maintenance)

เสาหลักอื่นในการดำเนินการกิจกรรม TPM

แนวทำงในการดำเนินกิจกรรม TPM ในองค์กร

กรณีศึกษา และ Mini Workshop

สรุป และถาม ตอบ

หมายเหตุ กำหนดการและหัวข้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเหมาะสม


วิทยากร
-

- ลงทะเบียนสัมมนา -ข้อมูลลูกค้า
ยอดรวมสุทธิ

300 ฿

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44