การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ที่ใช้จ่ายเพื่อการลงทุนระบบอัตโนมัติ
16/02/2024 07:45:12


การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินที่ใช้จ่ายเพื่อการลงทุนระบบอัตโนมัติ 

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ "ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการลงทุนในระบบอัตโนมัติของรายจ่ายตามจำนวนที่จ่ายจริงร้อยละ 100 เป็นจำนวนเฉลี่ยเท่ากันระยะเวลา 5 รอบบัญชีต่อเนื่่อง" อ้างอิงตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๔๓๙)

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข และระยะเวลา เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับการลงทุนในระบบอัตโนมัติ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๕ (๑) และมาตรา ๖ แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๓๘) พ.ศ. ๒๕๖๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๗๖) พ.ศ. ๒๕๖๖ อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลา เพื่อการยกเว้น ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับการลงทุนในระบบอัตโนมัติ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของข้อ ๑ ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๔๒๑) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข และระยะเวลา เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ นิติบุคคล สำหรับการลงทุนในระบบอัตโนมัติ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(๑) ต้องเป็นรายจ่ายเพื่อการลงทุนที่เกิดขึ้นจากสัญญา ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง หรือข้อตกลง ในลักษณะทำนองเดียวกัน ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘”

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของข้อ ๓ ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๔๒๑) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข และระยะเวลา เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ นิติบุคคล สำหรับการลงทุนในระบบอัตโนมัติ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(๑) จัดทำโครงการลงทุนในระบบอัตโนมัติและแผนการจ่ายเงินตามตารางการแจ้งโครงการลงทุนและแผนการจ่ายเงินตามที่แนบท้ายประกาศนี้ และแจ้งต่ออธิบดีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th ภายในกำหนดเวลา ดังต่อไปนี้

(ก) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ลงทุนในเครื่องจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งได้มาและอยู่ในสภาพพร้อมใช้การได้ตามประสงค์ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แจ้งภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ข) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ลงทุนในเครื่องจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งได้มาและอยู่ในสภาพพร้อมใช้การได้ตามประสงค์ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้แจ้งภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙”


ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ทั้งนี้ เครื่องจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามโครงการลงทุนในระบบอัตโนมัติต้องได้รับการรับรองจากคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Center of Robotics Excellence : CoRE) โดยมีหน่วยตรวจสอบได้แก่ สถาบันไทย - เยอรมัน และ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  


>> เอกสารหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข และระยะเวลา เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับการลงทุนในระบบอัตโนมัติ คลิกเพื่ออ่าน


สนใจติดต่อขอคำแนะนำและรับบริการได้ที่ : สถาบันไทย - เยอรมัน แผนกตรวจสอบและพัฒนาอุตสาหกรรม                                                                                                                                                                  โทร.06-3145-2663 (คุณภักดี)  โทร.08-2556-6212 (คุณสุรเชษฐ์) หรือ E-mail : rdar@tgi.mail.go.th