เรื่อง ผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงการพัฒนาระบบอัตโนมัติ/สมาร์ทเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
13/03/2023 09:33:43

ประกาศสถาบันไทย-เยอรมัน

ที่ 2/2566

เรื่อง  ผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงการ

โครงการพัฒนาระบบอัตโนมัติ/สมาร์ทเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตามที่ สถาบันไทย-เยอรมัน ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อเข้ารับการพิจารณาให้งบประมาณสนับสนุนการพัฒนาเครื่องจักรภายใต้โครงการพัฒนาระบบอัตโนมัติ/สมาร์ทเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 บัดนี้ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการได้ดำเนินการสิ้นสุดแล้ว สถาบันฯ จึงขอประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงการที่คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกได้ให้การรับรองผลแล้ว