สัมมนาฟรี การใช้งาน IoT ในอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนการผลิตเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมการผลิตเข้าสู่โลกดิจิทัล
12/05/2023 04:04:40