กิจกรรมเพื่อสังคม

ปัจฉิมนิเทศ เพื่อให้โอวาทก่อนการฝึกงานในสถานประกอบการ