วิสัยทัศน์พันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรมอนาคตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตอัจฉริยะ

To be a leading organization in driving Thai industry into the future industry with technology and innovation in intelligent manufacturing

พันธกิจ

เป็นกลไกของภาครัฐและเอกชนในการปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมไทยไปสู่อุตสาหกรรมอนาคต

To be a Government and Private Sectors mechanism to transform Thai industries into future industries.

พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง ด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ดิจิทัล เครื่องจักรกลและแม่พิมพ์เพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพและเพรียบพร้อมด้วยคุณธรรม

To develop personnel to have high performance in automation and robotics, digital, machine tools and moulds to provide quality services with integrity.

เป็นศูนย์ทดสอบวัสดุและบุคลากรที่ได้มาตรฐานระดับสากล

To be a material and skill testing center that meets International standards.

เป็นศูนย์ออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะ

To be a design and development center for Intelligent manufacturing technology.

สร้างเครือข่ายความร่วมมือ (Collaborative Solution Platform : CSP) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการยกระดับความสามารถทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตอัจฉริยะ

To create a network of cooperation (Collaborative Solution Platform : CSP) to be the center of upgrading technology capabilities and innovation in intelligent manufacturing.

พัฒนาระบบการทำงานและการบริการให้เป็นระบบอัจฉริยะที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

To develop internal working system and service as efficient and effective intelligent system.


ค่านิยมร่วม

T = Teamwork

G = Good Governance

I = Innovation

S = Smart People

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44