รายละเอียด

ความเป็นมาของสถาบัน

    สถาบันไทย-เยอรมัน จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย และรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถาบัน เป็นหน่วยงานที่มี ประสิทธิภาพในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงสู่ภาค อุตสาหกรรมไทยการดำเนินงานของสถาบันฯ มีลักษณะการบริหารงานเป็นอิสระ และอยู่นอกระบบการศึกษาภายใต้การดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรมโดยมีอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิมารองรับการดำเนินงาน

    หลังจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งเมื่อเดือนกันยายน 2535 สถาบันฯเริ่มเปิดสำนักงานในปี 2538 จนกระทั่งเริ่มให้มีบริการ ฝึกอบรมแก่ภาคอุตสาหกรรมครั้งแรกในเดือนมกราคม 2541 ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาสถาบันฯ  ได้เจริญเติบโต อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

    Thai-German Institute (TGI) is a joint initiative of the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the Federal Republic of Germany, the aim was to be effective training center for transferring advanced manufacturing technology to Thai industry. It was set up as an atonomous body outside the former education system with its operation under the supervision of the Foundation for Industrial Development (FID) and a broad oversight by the Ministry of Industry.

    After Thai Cabinet approved the establishment in September 1992, Thai-German Institute started its official operation in 1995 until 1998 when the first training course began, from this point on until now TGI has maintained a continual growth.


สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44