คุณ เพิ่มศักดิ์ สุขศิริ

ชื่อ-สกุล
เพิ่มศักดิ์ สุขศิริ

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท (ภาษาอังกฤษ) สาขาวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาตรี (ภาษาอังกฤษ) วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประสบการณ์ทำงาน
-
ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน
-
ผลงานโครงการ
-
ความเชี่ยวชาญ
-

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44