คุณ โสธร คงแก้ว

ชื่อ-สกุล
โสธร คงแก้ว

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี

ประสบการณ์ทำงาน

- ธุรกิจส่วนตัวการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

- วิทยากรสอนทางด้าน CAD/CAM/CAE สถาบันไทย-เยอรมัน

- วิทยากรสอนทางด้านการอ่านและเขียนแบบเครื่องกล สถาบันไทย-เยอรมัน

- ทำงานทางด้าน Product Development ให้กับภาคอุตสาหกรรม

- ที่ปรึกษาของสถาบันไทย-เยอรมัน โครงการภาครัฐของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกระทรวงอุตสาหกรรม

- ปัจจุบันวิศวกรชำนาญการของสถาบัน ไทย-เยอรมัน

ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน

- การเขียนโปรแกรมภาษา C เบื้องต้น : สถาบันไทย-เยอรมัน

- การใช้โปรแกรม Delcam Power Solution : บริษัท เดลแคม ประเทศไทย จำกัด

- การใช้งานโปรแกรม Unigraphics (NX): บริษัท ดีไซน์ โธร แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด

- การใช้งานโปรแกรม Solidworks : บริษัท แอพพลิแคด จำกัด

- การสร้างโปรแกรมการกัดชิ้นงานแบบ 5แกน : สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

- การใช้เครื่อง 3D Printers : บริษัท เดลแคม  ประเทศไทย จำกัด

- การวัดและการตรวจสอบขนาดด้วยเครื่อง CMM : สถาบันไทย-เยอรมัน

- การออกแบบและการผลิตแม่พิมพ์โลหะ : สถาบันไทย-เยอรมัน

- การจำลองโมเดลสายการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้วยโปรแกรม Plant Simulation : สถาบันไทย-เยอรมัน

- การประชุมผู้ใช้งานโปรแกรม Delcam Power Solution : ประเทศออสเตรเลีย

- การใช้งานโปรแกรม AutoCAD 2011 : ประเทศมาเลเซีย

- การใช้งาน 3D Laser Scanners , Power Inspect และการเขียนโปรแกรมกัดงานแบบ 5 แกน : ประเทศอังกฤษ

- การใช้งานโปรแกรม VX CAD/CAM : ประเทศญี่ปุ่น

ผลงานโครงการ

- โครงการวิศวกรรมย้อนรอย

- โครงการนักออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก

- โครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน

- โครงการพัฒนาจานสายอากาศความถี่ S-Band ต้นแบบระยะที่1

- โครงการเสริมสร้างผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจ

- โครงการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการผลิตด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติ

- โครงการส่งเสริมการใช้โปรแกรม(CAD/CAM/CAE) ในสถานประกอบการ

ความเชี่ยวชาญ

- การอ่านแบบและเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล

- โปรแกรม NX ช่วยในการออกแบบและการผลิต

- สร้าง 3D Modeling จากไฟล์งานที่สแกน (Reverse Engineering)

- โปรแกรม Tecnomatix Process Simulation ช่วยในการออกแบบกระบวนการผลิต

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44