คุณ กฤษดา เกรียงศักดิ์พงศ์

ชื่อ-สกุล
กฤษดา เกรียงศักดิ์พงศ์

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท  คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- ปริญญาตรี  คณะ วิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

- มัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จ.ชลบุรี

ประสบการณ์ทำงาน

2548 - 2549 สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

2549 - ปัจจุบัน สถาบันไทย - เยอรมัน

ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน

- Assessment Techniques, สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

- GOT software GT-Designer 2 , F.A. Tech Co.,Ltd

- General  Requirement for Bodies Operating Certification of Persons ISO/IEC 17024:2012 Course , สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

- Oil Analysis – Level 2,  Focus Lab ประเทศไทย

- Oil Analysis (Spectro Scientific’s products),  Spectro Scientific’s สหรัฐอเมริกา

ผลงานโครงการ
-
ความเชี่ยวชาญ

ระบบไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44