คุณ สุพจน์ ประชุมทอง

ชื่อ-สกุล
สุพจน์ ประชุมทอง

ประวัติการศึกษา

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างกลโรงงาน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้ สงขลา

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี

- ปริญญาโท สาขาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ทำงาน

- อาจารย์ฝึกสอนวิชาเทคโนโลยีซีเอ็นซี ที่โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

- อาจารย์สอนหลักสูตรเครื่องจักร CNC Milling & CNC Turning ของสถาบันไทย-เยอรมัน

- อาจารย์สอนทางด้าน CAD/CAM/CAE ของสถาบันไทย-เยอรมัน

- อาจารย์สอนหลักสูตรการอ่านและเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering Drawing) ของสถาบันไทย-เยอรมัน

- อาจารย์สอนหลักสูตรความหมายของสัญลักษณ์ GD&T ตามมาตรฐาน ASME Y14.5-2009 ของสถาบันไทย-เยอรมัน

- ทำงานทางด้าน Product Development ให้กับภาคอุตสาหกรรม

- นักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยของสถาบันไทย-เยอรมัน โครงการภาครัฐของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกระทรวงอุตสาหกรรม

- เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) คุณวุฒิวิชาชีพ มาตรฐานสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

- เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) คุณวุฒิวิชาชีพ มาตรฐานสาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ

ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน

- อบรมหลักสูตร Fundamentals of Didactic in Technical Teaching and Instruction : Rheinland German Training Center (GTZ)

- Sales Training for Leaders : สถาบันไทย-เยอรมัน

- Internal Audit ISO 9001:2000 : Q&A Quality and Calibration Co.,Ltd.

- High Speed Machining : DMG Training Academy Asia

- การใช้โปรแกรม DELCAM Power Solution : บริษัท DELCAM  ประเทศไทย จำกัด

- เทคนิคการซ่อมบำรุงเครื่องจักร CNC : ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

- การใช้โปรแกรม Power SHAPE Ver. 7 และ Power MILL Ver. 7 :  บริษัท DELCAM  ประเทศไทย จำกัด

- การใช้เครื่อง 3D Printers : บริษัท DELCAM  ประเทศไทย จำกัด

- Mold Making  :  สถาบันไทย-เยอรมันและประเทศเยอรมัน

- การใช้เครื่อง 3D Laser Scanners : บริษัท DELCAM  Taiwan

- 3D Laser Scanners , Power INSPECT and 5 Axis Milling  :  บริษัท DELCAM England

- Advance Technique in Rapid Prototyping : บริษัท Z Corporation USA- การใช้โปรแกรม Solid WORKS :  บริษัท แอพพลิแคด จำกัด

- Internal Audit ISO 9000 : 2015

- การตรวจประเมินภายในขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคล (Assessment Technique) : สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

- ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากรตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 : สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

ผลงานโครงการ

- ผู้ช่วยนักวิจัยการสร้างเครื่องจักรในกระบวนการผลิตด้วยวิศวกรรมย้อนรอยของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจำปี 2549-2553

- ทีมงานตรวจติดตามของโครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรในกระบวนการผลิตด้วยวิศวกรรมย้อนรอย ประจำปีงบประมาณ 2550-2555 : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนานักออกแบบเครื่องจักรกลโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อการทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ประจำปีงบประมาณ 2554-2557 : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ความเชี่ยวชาญ

- สามารถใช้โปรแกรม Power MILL ในการผลิต

- สามารถใช้โปรแกรม NX ในการออกแบบและการผลิต

- สามารถใช้เครื่องจักร Laser Scanners ในการเก็บข้อมูลของชิ้นงาน (Modeling)

- สามารถใช้เครื่องจักร 3D Printers ในการทำต้นแบบ (Prototype)

- สามารถใช้เครื่องจักร CNC ในการทำผลิตชิ้นส่วน

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44