คุณ กชกร รัตนบุษยาพร

ชื่อ-สกุล
กชกร รัตนบุษยาพร

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ศิลปากร

ประสบการณ์ทำงาน

วิศวกร แผนกวิศวกรรมวัสดุและงานเชื่อมสถาบันไทย – เยอรมัน

ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน

- อบรม ISO หัวข้อ มาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปสำหรับความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ(สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ : MASCI)

- อบรม ISO หัวข้อการประเมิณความไม่แน่นอนของการวัด (สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ : MASCI)

- อบรมวิศวกรรมการอบชุบ (หน่วยวิจัยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางโลหะวิทยาสำหรับการขึ้นรูปโลหะ (IMIARU)

ผลงานโครงการ

-โครงการ ซ่อม,สร้างขาจานรับส่งสัญญานดาวเทียมความถี่ S- Band (Gistda) RC

ความเชี่ยวชาญ

- ความเชี่ยวชาญด้านการทดสอบวัสดุ

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44