คุณ คงศักดิ์ อิงคเลิศสุข

ชื่อ-สกุล
คงศักดิ์ อิงคเลิศสุข

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขา Tool and Die Design คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

- ปวช และ ปวส. สาขาเขียนแบบเครื่องกลวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ประสบการณ์ทำงาน

- ปี พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน : สถาบันไทย – เยอรมัน ตำแหน่ง วิศวกร และ วิทยากร                                 

 - ปี พ.ศ. 2542 – 2546 : บริษัท ไทย โทโย จำกัด ตำแหน่ง พนักงานเขียนแบบแม่พิมพ์

ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน

- 2546 : ISO 9001 : 2000 Internal Audit

 - 2548 : โครงการพัฒนาช่างพิมพ์ ระดับ T3

 - 2549 : ฝึกอบรม Software Solid Edge V18 ณ.บริษัท Engineering Computer Services (Thailand) จำกัด     

 - 2549 : Training VX CAD/CAM system of Machineware,Inc.,Tokyo in Japan and visit some factories that are using VX CAD/CAM

 - 2551 : ฝึกอบรม Software Solid Edge V20 ณ.บริษัท Engineering Computer Services (Thailand) จำกัด

 - 2552 : ฝึกอบรม เสริมทักษะการเป็นวิทยากร ณ.สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

 - 2552 : ฝึกอบรม Software Solid Edge ST ณ.บริษัท Engineering Computer Services (Thailand) จำกัด

 - 2553 : ฝึกอบรม Height Gauge Calibration According to JIS B7517:1993 โดย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

 - 2553 : ดูงาน 5 ส. บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) ศูนย์ปฏิบัติการก๊าซชลบุรี

 - 2554 : ฝึกอบรม การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัดทางมิติ ( Uncertainty of Measurement in Dimensional Metrology ) โดยสถาบันมาตรวิทยา

ผลงานโครงการ

- 2555 : คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะการเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ในการประชุมทางวีชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2554 ณ.วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

 - 2556 : คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ในการประชุมทางวีชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2555 ณ.วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ความเชี่ยวชาญ

Mechanical Drawing Part 1 Mechanical Blue Print Drawing Reading ( Solid, Surface, Wireframe )

- Mechanical Drawing Part 2 ( Assembly & Standard par )

- Mechanical Drawing Part 3 (Dimensioning & Tolerancing in Mechanical Drawing )

- Mechanical Drawing Part 4 (GD&T According to ASME Y14.5M )

- ( C01T1G01 ) การอ่านและเขียนแบบเบื้องต้น

- ( C02T2G01 ) เทคนิคการอ่านและเขียนแบบแม่พิมพ์

- ( C03T2G01 ) สัญลักษณ์แบบงาน

- ( C50T3G01 ) สัญลักษณ์ GD&Tเบื้องต้นในงานแม่พิมพ์

- ( M39T4D01 ) การกำหนดสัญลักษณ์ GD&Tในงานแม่พิมพ์

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44