คุณ ณิชชา ศรีทอง

ชื่อ-สกุล
ณิชชา ศรีทอง

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี 2554 ปริญญาตรี: วิศวกรรมยานยนต์, ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล,คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ประสบการณ์ทำงาน

2554

-  ปัจจุบัน: วิศวกรสถาบันไทย-เยอรมันรับผิดชอบด้านการให้คำปรึกษาด้านการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์

- การให้คำปรึกษาการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้จัดเก็บข้อมูลจากคลังข้อมูลของไออาร์ซีและโรงงาน TPAC T

- Consult team on call project.

- Staff team CBM seminar and training.

ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน
-
ผลงานโครงการ

- CBM DAY 11th / CBM DAY on Tour

- ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือ

ความเชี่ยวชาญ
-

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44