คุณ ขวัญฤทัย พฤกษามหาลาภ

ชื่อ-สกุล
ขวัญฤทัย พฤกษามหาลาภ

ประวัติการศึกษา

2004-2008 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (วท.ม. วิศวกรรมเครื่องกล)บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2000-2004 : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอาหาร (วศ.บ. วิศวกรรมอาหาร) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, คลองหก ปทุมธานี

ประสบการณ์ทำงาน

2012-ปัจจุบัน: วิศวกร, สถาบันไทย-เยอรมัน

2009-2011 : อาจารย์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   

ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน

2017: Automation Intelligence, ASD-CBA Institute, Taichung, Taiwan

2013: การออกแบบหุ่นยนต์คาร์เทเชี่ยน, สถาบันไทย-เยอรมัน             

2012: ระบบไฮดรอลิกส์พื้นฐาน, สถาบันไทย-เยอรมัน

2012: Train the Trainer, สถาบันไทย-เยอรมัน

2004: Computational Fluid Dynamics (CFD Workshop), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลงานโครงการ

2017: จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

2016: การพัฒนาเครื่องมาร์คจุดด้วยเลเซอร์เพื่อลดเวลาในการมาร์คจุดยึดซัพพอร์ต

2015: จัดทำแบบประเมินมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

2015: ปรับปรุงคุณภาพผิว Vibratory Feeder Bowl

2014: ชุดทดลองพาหนะนำทางอัตโนมัติ(AGVs)

2013: อุปกรณ์ชุดจำลองการทรงตัวของดาวเทียม (THEOS Gyro Simulation)

ความเชี่ยวชาญ

การออกแบบหุ่นยนต์คาร์เทเชี่ยน

ระบบนิวเมติกส์

จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชา               

การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์(AVR Arduino)                                                         

ออกแบบและสร้างพาหนะนำทางอัตโนมัติ(AGVs)

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44