ผลงานของเรา

โครงการพัฒนาระบบอัตโนมัติ/สมาร์ทเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ

งบประมาณดำเนินการโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ( สป.อว. )กระบวนการผลิตแบบสมาร์ท ในการพาสเจอไรซ์อุตสาหกรรมนม ด้วยระบบ SCADA & IIOT

เป้าหมาย

1.สนับสนุนการพัฒนาเครื่องจักร ไม่น้อยกว่า 6 รายการ
2.สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 200 คน

ผลผลิต

1.ให้การสนับสนุนการพัฒนาเครื่องจักร จำนวน 7 รายการ

2.จัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน 5 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมจำนวน 574 คน