ผู้เชี่ยวชาญ

ค้นหาข้อมูล

คุณ มนเฑียร วัชรกมล
ความเชี่ยวชาญด้านแม่พิมพ์และเครื่องมือกล รายละเอียด
คุณ วุฒิพงษ์ สนิทสม
ความเชี่ยวชาญด้านแม่พิมพ์และเครื่องมือกล รายละเอียด
คุณ ศักดา วิสาญอน
ความเชี่ยวชาญด้านแม่พิมพ์และเครื่องมือกล รายละเอียด
คุณ ศักดิ์ชัย คงกิติมานนท์
ความเชี่ยวชาญด้านแม่พิมพ์และเครื่องมือกล รายละเอียด
คุณ สนธยา สุวรรณโชติ
ความเชี่ยวชาญด้านแม่พิมพ์และเครื่องมือกล รายละเอียด
คุณ สุพจน์ ประชุมทอง
ความเชี่ยวชาญด้านแม่พิมพ์และเครื่องมือกล รายละเอียด
คุณ โสฬส ศรีเพ็ญ
ความเชี่ยวชาญด้านแม่พิมพ์และเครื่องมือกล รายละเอียด
คุณ อดิศักดิ์ แสงศรี
ความเชี่ยวชาญด้านแม่พิมพ์และเครื่องมือกล รายละเอียด
คุณ กชกร รัตนบุษยาพร
ความเชี่ยวชาญด้านงานทดสอบและรับรอง รายละเอียด
คุณ คงศักดิ์ อิงคเลิศสุข
ความเชี่ยวชาญด้านงานทดสอบและรับรอง รายละเอียด
คุณ ณิชชา ศรีทอง
ความเชี่ยวชาญด้านงานทดสอบและรับรอง รายละเอียด
คุณ ธนบดี แสนวงษ์
ความเชี่ยวชาญด้านงานทดสอบและรับรอง รายละเอียด

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44